W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa najbardziej pożądana sytuacja ma miejsce, kiedy przedsiębiorca jeszcze za swojego życia powoła zarządcę sukcesyjnego.

Jest to też rozwiązanie najprostsze.

Ustawodawca przewidując jednak, że przedsiębiorcy nie zawsze są dostatecznie zapobiegliwi, dopuścił także możliwość ustanowienia zarządu sukcesyjnego po śmierci właściciela przedsiębiorstwa. Ale to temat na inny wpis 🙂

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

Do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego konieczne są w obu powyższych przypadkach:

  1. powołanie zarządcy sukcesyjnego
  2. wyrażenie zgody osoby  powołanej  na  zarządcę  sukcesyjnego  na  pełnienie  tej funkcji
  3. dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Przedsiębiorca powołuje zarządcę sukcesyjnego poprzez wskazanie określonej osoby do pełnienia tej funkcji albo też przez zastrzeżenie, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent się nim stanie.

Możliwość ustanowienia prokurenta przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG została wprowadzona do kodeksu cywilnego 30 kwietnia 2018 roku.

Prokurent jest pełnomocnikiem ustanawianym przez przedsiębiorcę i jest umocowany do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Nie jest konieczne, by przedsiębiorca i zarządca sukcesyjny zawarli jakąś umowę. Wystarczy samo złożenie przez nich oświadczeń o powołaniu na zarządcę sukcesyjnego oraz wyrażeniu zgody osoby powołanej.

Oświadczenia te muszą jednak, pod rygorem nieważności, zostać złożone w formie pisemnej.

Warto jednakże już zawczasu taką umowę zawrzeć i uregulować wzajemne prawa i obowiązki stron, ponieważ ułatwi to w przyszłości prowadzenie przedsiębiorstwa, a także rozliczenia zarządcy z właścicielami przedsiębiorstwa w spadku.

Termin do wystąpienia przez przedsiębiorcę z wnioskiem o wpis zmiany danych obejmujących powołanie zarządcy sukcesyjnego nie został w ustawie określony, wydaje się więc, że wystarczy jeśli tylko zrobi to przed swoją śmiercią.

Oświadczenia o powołaniu zarządcy oraz o zgodzie na pełnienie tej funkcji nie trzeba załączać do wniosku. Wraz z wnioskiem do CEIDG przedsiębiorca pod rygorem odpowiedzialności karnej składa jednak oświadczenie, że zarządca zgodził się na pełnienie tej funkcji.

Zarządca sukcesyjny wpisany do CEIDG jest powołany, ale jeszcze nie działa.

Ta swoista sytuacja oczekiwania na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego może trwać bardzo długo, nawet latami.

Jak więc widzicie, ustanowienie zarządu sukcesyjnego przez przedsiębiorcę jest stosunkowo proste, a przy tym nic nie kosztuje (złożenie wniosku do CEIDG jest przecież darmowe), dlatego tym bardziej warto już zawczasu zabezpieczyć przyszłość swojego przedsiębiorstwa i swoich spadkobierców.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Zajrzyj również do:

Na czym polega zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe są to postępowania odrębne i samodzielne, ale na gruncie ustawy Prawo restrukturyzacyjne dochodzi niekiedy do ich spotkania. Co się wówczas dzieje? Na czym polega zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego? Najistotniejsza jest sama kolejność rozpoznania wniosków o ogłoszenie upadłości i o restrukturyzację. Ten pierwszy jest dalej idący, gdyż dla przedsiębiorcy […]

więcej

Ogłoszenie upadłości zmarłego przedsiębiorcy

Choć może to zaskakiwać, możliwe jest ogłoszenie upadłości przez zmarłego przedsiębiorcę. Grono podmiotów, które mogą wystąpić z takim wnioskiem, jest dość spore. Jednak osobą, na której ciąży obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest zarządca sukcesyjny. Obowiązkowe złożenie wniosku Zarządcy sukcesyjnemu przyznano nie tylko prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale nałożono na niego […]

więcej

Odpowiedzialność poręczyciela upadłego w upadłości konsumenckiej

Potencjalny upadły zazwyczaj myśli, że jeśli ogłosi upadłość konsumencką, to spokojnie spłaci swoje długi, ewentualnie – zostaną one umorzone. Owszem, to możliwe. Spokoju jednak nie zazna poręczyciel jego kredytu. Bo to do niego zwrócą się wierzyciele po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kredytobiorcy. Odpowiedzialność poręczyciela upadłego w upadłości konsumenckiej Wskazaną sytuację normuje art. 491(15) ust. 5 ustawy […]

więcej

Wykreślanie z KRS martwego podmiotu

Dużo zapytań dotyczy regulacji z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a mianowicie art. 25a-25e, które wprowadziły możliwość wykreślania podmiotów z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Na czym polega wyjątkowość tego postępowania oraz konieczność spełnienia odpowiednich warunków, aby podmiot został zakwalifikowany jako „martwy” w świetle ustawy o KRS? Wykreślanie z KRS martwego podmiotu Przepisy art. 25a-25e […]

więcej

Wykreślenie z rejestru a likwidacja pracodawcy

Likwidacja spółki, choć niekiedy to jedyne rozwiązanie, to przykra sprawa nie tylko dla jej właściciela. Likwidacja oznacza także, że pracodawca będzie musiał zwolnić swoich pracowników. Zgodnie z art. 41(1) Kodeksu pracy: § 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników […]

więcej

Kuratela podatkowa czyli dlaczego organ żądał złożenia deklaracji

Jak zapewne się domyślasz, będzie to krótka historia kurateli podatkowej. Jej podstawą prawną był art. 138 § 3 Ordynacji podatkowej, 603 par. 1 w zw. z art. 13 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Zakres czynności kuratora, wskazany w zaświadczeniu o kurateli, obejmował prowadzenie spraw spółki X w postępowaniu podatkowym. Określenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości dokonywał Prezydent Pewnego Miasta. Zażądał […]

więcej

Wykreślenie z CEIDG

Podstawowym trybem dokonywania wpisów w CEIDG jest tryb wnioskowy. Co do zasady oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą sama decyduje o momencie jej zakończenia, zaś wpisy z urzędu dokonywane są wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Wykreślenie z CEIDG Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG w drodze czynności materialno-technicznej z powodu zaistnienia czynników nieodwracalnych w następujących […]

więcej

Odwołanie i rezygnacja zarządcy sukcesyjnego

Powołanie zarządcy sukcesyjnego wcale nie musi być „raz na zawsze”. Również w tym wypadku obowiązuje zasada, że każdy stosunek prawny można zakończyć. Ustanie zarządu sukcesyjnego reguluje rozdział 10 w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (art. 51-58). Zobaczmy zatem, jakie sytuacje powodują ustanie tego zarządu. Odwołanie zarządcy przez przedsiębiorcę Oczywiście przedsiębiorca, który ustanowił zarządcę, […]

więcej

Zakończenie działalności pracodawcy – rozliczenie urlopu

Pracodawca podejmując działania prowadzące do zakończenia jego działalności, nie może zapomnieć o dokonaniu stosownych rozliczeń z pracownikami. Kwestią, o której należy pamiętać jest m.in. rozliczenie urlopu przysługującego pracownikowi. Zakończenie działalności pracodawcy a wykorzystanie urlopu wypoczynkowego W sytuacji, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z powodu planowego zakończenia działalności, w pierwszej kolejności, o ile […]

więcej

Kto to jest zarządca sukcesyjny

Kim jest zarządca sukcesyjny? Zarządca sukcesyjny to osoba powołana do tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem zmarłego właściciela (tzw. przedsiębiorstwem w spadku) do czasu działu spadku. Zarząd ten może potrwać maksymalnie do dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, wyjątkowo z ważnych przyczyn sąd może go wydłużyć do pięciu lat. Co istotne, w tym samym czasie może być ustanowiony […]

więcej