Nowy projekt kontroli trzeźwości pracownikówW maju 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wystąpiło z projektem zakładającym zmiany kontroli trzeźwości pracowników. Nowy projekt kontroli trzeźwości pracowników znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Co mają na celu zmiany?

Zmiany mają zwiększyć uprawnienia pracodawcy do wyrywkowego i samodzielnego sprawdzania trzeźwości pracowników, aby tym samym zwiększyć bezpieczeństwo miejsca pracy.

Na jakim etapie jest projekt?

Obecnie projekt nowelizacji znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Jaki jest obecny stan prawny?

Kierownik zakładu pracy albo osoba przez niego upoważniona mają obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w trakcie pracy.

Kontrola trzeźwości pracownika może być obecnie przeprowadzona wyłącznie przez upoważniony do tego organ porządkowy.

Stan trzeźwości może być zweryfikowany jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną dwa warunki:

  • badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, wobec którego zachodzi podejrzenie;
  • badanie przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, a pobrania krwi – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Proponowane zmiany

Projekt nowelizacji zakłada, iż dopuszczalne będzie wyrywkowe i prewencyjne badanie pracodawcy przez pracownika na obecność alkoholu, a także innych substancji odurzających.

Kontrola będzie musiała spełniać wymogi określone przez układ zbiorowy pracy, regulamin pracy albo w obwieszczeniu pracodawcy.

Możliwość kontroli nie tylko pracowników

Kontrola będzie mogła być przeprowadzona także wobec osób pracujących w danym zakładzie na podstawie umów cywilnoprawnych, a także prowadzących własną działalność gospodarczą.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW”.

***

Po przeczytaniu: “Nowy projekt kontroli trzeźwości pracowników”, zapraszamy również do lektury:

Obraz piotrpiotrwojcicki z Pixabay

Przedawnienie należności komorniczych

Komornik prowadzi przeciwko tobie postępowanie egzekucyjne, zastanawiasz się kiedy następuje przedawnienie należności komorniczych? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Czy opłaty egzekucyjne dla komornika ulegają przedawnieniu ?”. Czym są należności komornicze? Są to opłaty egzekucyjne pobierane przez komornika w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Co ważne, opłaty takie nie są roszczeniem w rozumieniu prawa cywilnego. […]

więcej

Podatek VAT od należności komorniczych

Czy komornik może pobrać opłaty z podatkiem VAT? Komornik sądowy nie może podwyższyć opłat egzekucyjnych pobieranych przez siebie od dłużnika o podatek VAT. Dowiedz się, gdzie znajdziesz podstawę prawną i czy należy Ci się zwrot, jeśli podatek został pobrany. Z czego to wynika? SN w uchwale siedmiu sędziów o sygn. III CZP 97/16 stwierdził, że […]

więcej

Zwłoka i opóźnienie w umowach

Zwłoka czy opóźnienie – różnice w odpowiedzialności za nieterminowość Rozróżnienie terminów „zwłoka” i „opóźnienie” pojawia się najczęściej w umowach, w częściach dotyczących zasad naliczania kar umownych. Zobacz, jakie znaczenie mają te pojęcia i jak wpływa to na karę umowną. Opóźnienie Opóźnienie jest zwane również „opóźnieniem zwykłym”. Używane jest wówczas, gdy mamy na myśli niewykonanie umowy […]

więcej

Czym jest NIP i czy warto go weryfikować?

Definicja NIP to Numer Identyfikacji Podatkowej. Jest ogólnie dostępnym narzędziem w obrocie gospodarczym, także przez wykonawców. Powinien znaleźć się na fakturach, w umowach i pozwach. Jak sprawdzić poprawność NIP? Jeśli kontrahentem jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą czy innym podmiotem podlegającym wpisowi do odpowiednich rejestrów, wystarczy sprawdzić Krajowy Rejestr Sądowy pod […]

więcej

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy? Odwołanie od decyzji

Częstą praktyką ubezpieczycieli jest niedopłata odszkodowania, gdy domagamy się odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia powodującego szkodę.  Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy? Odwołanie od decyzji. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, możemy się od niej odwołać do ubezpieczyciela lub wystąpić na drogę sądową. Po drugie rozwiązanie sięgniemy wówczas, kiedy mimo odwołania od […]

więcej

Uszczerbek na zdrowiu. Najważniejsze informacje o odszkodowaniu

Najważniejsze wiadomości o odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu. Czym jest uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia? Uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności cielesnej, np. złamanie ręki. Są nim także utrata lub naruszenie powłoki cielesnej narządów wewnętrznych. Rozstrój zdrowia jest zakłóceniem funkcjonowania organizmu ludzkiego. To szkoda osobowa, która nie objawia się widocznym uszkodzeniem ciała i poszczególnych organów, […]

więcej

Przykładowe zadośćuczynienie za skręcenie kręgosłupa

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych często poszukują odpowiedzi na pytanie, ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. O odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu możemy mówić, jeśli chodzi o szkodę majątkową, np. koszty leczenia. Natomiast w przypadku doznanej krzywdy odpowiednie będzie roszczenie o zadośćuczynienie. Jego wysokości jednak nie da się wyliczyć w prosty przewidywalny sposób, a wpływają […]

więcej

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel niesłusznie odmawia odszkodowania?

Jak postępować, kiedy ubezpieczyciel niesłusznie odmawia wypłaty odszkodowania? Co zrobić w sytuacji, kiedy ubezpieczyciel nie uznaje odpowiedzialności za szkodę z powodu braku związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem szkodowym a urazem zdrowotnym? O jakiej sytuacji mowa? Pan X jako pasażer uczestniczył w wypadku samochodowym. Na drugi dzień po zdarzeniu poczuł silny ból szyi, udał się więc na […]

więcej

NOWY ŁAD

Ostatnio w kręgach biznesowych i prawniczych głośno jest o Nowym ładzie. Co to jest ten „Nowy ład”? Co musisz o nim wiedzieć prowadząc działalność? Dowiesz się tego z poniższego artykułu. „Nowy ład” program społeczno-gospodarczy, który zakłada szereg zmian legislacyjnych w szczególności w zakresie ustaw podatkowych, ale nie tylko. Przy prowadzeniu swojej działalności musisz pamiętać, że […]

więcej

Niegodność dziedziczenia. Co dalej?

Kim jest niegodny dziedziczenia? Podejrzewasz, że spadkobierca może być niegodny dziedziczenia? Niegodność dziedziczenia – co oznacza? Niegodność dziedziczenia to możliwość wyłączenia od dziedziczenia spadkobiercy ze względu na nieetyczne zachowanie. Podstawę prawną znajdziesz w art. 928 kodeksu cywilnego. Kiedy spadkobierca może być niegodny dziedziczenia? Ustawodawca przewidział trzy sytuacje, w których sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego […]

więcej