Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS

Autor: Redakcja w kategorii: Pozostałe

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS

Lekarz orzecznik wydał decyzję odmowną w sprawie przyznania Ci renty z tytułu niezdolności do pracy?

Czy napisałeś już odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS?

W jaki sposób to zrobić i ile masz na to czasu od odebrania decyzji?

Zapraszamy Cię do lektury!

 

Zadania lekarza orzecznika ZUS

Lekarzem orzecznikiem ZUS lub członkiem komisji lekarskiej może być lekarz, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • Jest specjalistą w takich dziedzinach medycyny jak: medycyna pracy, medycyna społeczna, psychiatria, neurologia, chirurgia, choroby wewnętrzne
 • Odbył przeszkolenie w zakresie, który wyznaczył Prezes ZUS.

Lekarz orzecznik ocenia:

 • Trwałość lub przewidywany czas niezdolności do pracy
 • Od kiedy powstała niezdolność do pracy
 • Związek niezdolności do pracy (lub śmierci) z wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową czy innymi okolicznościami ważnymi dla sprawy
 • Czy osoba ubiegająca się o rentę jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • Lekarz ocenia również to, czy dana osoba jest w stanie się przekwalifikować zawodowo.

W praktyce to, że masz umiarkowany lub nawet znaczny stopień niepełnosprawności nie oznacza automatycznego uzyskania renty.

Nierzadko lekarz orzecznik doradzi Ci przekwalifikowanie się lub stwierdzi, że jesteś w stanie w inny sposób znaleźć źródło dochodu.

Lekarz orzecznik w takich przypadkach odmawia przyznania renty.

Na szczęście możesz złożyć odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS.

 

Ile masz czasu na złożenie odwołania od decyzji lekarza orzecznika?

Na wniesienie odwołania od decyzji lekarza masz 14 dni od momentu otrzymania decyzji.

Pilnuj tego terminu, bo choć możliwe jest złożenie odwołania po terminie, to tylko w uzasadnionych przypadkach.

Złożenie sprzeciwu nie podlega żadnym opłatom skarbowym.

 

Wzór odwołania od decyzji lekarza orzecznika ZUS

Sprzeciw musi zostać wniesiony w formie pisemnej.

Musisz złożyć prawidłowo wypełniony formularz OL-4.

Znajdziesz go na stronie internetowej ZUS oraz w siedzibie Twojego oddziału.

 

Jak uzupełnić odwołanie od decyzji lekarza orzecznika?

Formularz musisz uzupełnić czarnym lub niebieskim długopisem i wypełnić go wielkimi literami.

W formularzu odwołania musisz podać:

 • Numer PESEL
 • Rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • Datę urodzenia
 • Imię i nazwisko
 • Ulicę, numer domu i lokalu
 • Kod pocztowy i miejscowość
 • Nazwę państwa, jeżeli Twój adres jest inny niż polski
 • Numer telefonu
 • A na końcu umieścić swój odręczny podpis i datę i miejsce sporządzenia sprzeciwu.

Najważniejszym elementem sprzeciwu jest uzasadnienie.

 

Jak napisać uzasadnienie?

Przede wszystkim musisz wskazać datę wydania orzeczenia od którego się odwołujesz oraz uzasadnić swoje stanowisko.

Powinieneś opisać z czym dokładnie się nie zgadzasz i dlaczego.

Możesz wnieść odwołanie do całości treści orzeczenia, a także tylko do jego części.

Dołącz do sprzeciwu dokumentację medyczną, która potwierdzi Twoje stanowisko.

 

Kto i gdzie składa odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS?

Sprzeciw możesz złożyć do ZUS-u sam, jako wnioskodawca.

Może także to zrobić Twój przedstawiciel ustawowy (w przypadku osób małoletnich rodzice, czy w przypadku osób ubezwłasnowolnionych opiekunowie lub kuratorzy).

Odwołanie możesz zanieść do ZUS-u osobiście. Pamiętaj wtedy o odebraniu potwierdzenia złożenia pisma od pracownika ZUS.

Możesz także przesłać pismo za pomocą listu poleconego zaadresowanego do odpowiedniego oddziału ZUS.

 

Komisja lekarska

Na podstawie wniesionego przez Ciebie prawidłowo wypełnionego formularza OL-4, Prezes ZUS może skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W praktyce polega ono na ocenie stanu zdrowia wnioskodawcy przez trzyosobową komisję lekarską, choć w teorii orzeczenie może być wydane bez bezpośredniego badania, na podstawie dokumentacji dostarczonej do wniosku.

Trzyosobowa komisja lekarska ocenia stopień i trwałość Twojej niezdolności do pracy.

Uwzględnia przy tym stopień uszkodzenia sprawności organizmu oraz to, czy sprawność może zostać przywrócona do normy w drodze leczenia i rehabilitacji.

Komisja ocenia również to, czy masz możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej. Czy możesz się przekwalifikować.

Pod uwagę bierze Twój wiek, predyspozycje psychofizyczne, poziom wykształcenia i rodzaj wykonywanej do tej pory pracy.

Jeżeli w stosunku do Ciebie ma zostać wydane nowe orzeczenie, to oddział ZUS pokieruje Cię w wyznaczonym terminie na badanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika, komisję, lekarza konsultanta, psychologa lub na obserwację szpitalną.

 

Co gdy nie możesz stawić się przed komisją?

Jeśli nie stawisz się na badanie bez uzasadnionej przyczyny, ZUS wyznaczy nowy termin za pomocą zwrotnego poświadczenia odbioru. Poinformuje także o skutkach nie stawienia się.

W sytuacji, gdy Twój stan zdrowia uniemożliwia osobiste stawiennictwo – badanie może być przeprowadzone w miejscu Twojego pobytu, o ile się na to zgodzisz.

W sytuacji, gdy nie zgłaszasz się na badania lub obserwację szpitalną bez podania uzasadnionej przyczyny lub nie zgadzasz się badanie w miejscu pobytu, to spowoduje to odstąpienie od postępowania.

 

Decyzja komisji lekarskiej

Komisja rozpatrująca odwołanie od orzeczenia lekarza ZUS może podjąć następujące decyzje:

 • Uwzględnić sprzeciw i wydać nowe orzeczenie, w którym przyznają Ci prawo do świadczenia o które się starasz.
 • Odrzucić sprzeciw czyli wydać orzeczenie podtrzymujące opinię lekarza orzecznika.

Jeżeli znalazłeś się w tej drugie sytuacji i komisja lekarska odrzuciła Twój sprzeciw to masz prawo odwołania do sądu I instancji. Masz na to 30 dni od dnia odebrania decyzji od komisji lekarskiej ZUS.

 

Podsumowując

Jeżeli nie zgadzasz się z opinią medyczną lekarza orzecznika ZUS odmawiającą przyznania Ci prawa to świadczenia, to możesz wnieść odwołanie od jego decyzji.

Sprzeciw musisz nieść na urzędowym formularzu OL-4, znajdziesz go tutaj.

Odwołanie jest wolne od opłat skarbowych.

Pismo powinieneś wnieść w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS.

Jeśli Prezes ZUS-u uzna, że odwołanie powinno być rozpatrzone, to powoła trzyosobową komisję lekarską przed którą będziesz musiał się stawić.

Komisja zbada Cię, a następnie wyda decyzję – albo odrzucić wniesione odwołanie albo je uwzględni.

 

📌

Po przeczytaniu „Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS”, zapraszamy również do lektury:

Zatrudnienie członka rodziny. Czy ZUS może mieć wątpliwości?

Kiedy świadczenie nienależne może odebrać ZUS?

 

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: