§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego w witrynie internetowej pod adresem www.znamswojeprawo.pl, zwany dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

Usługodawca – Rafał Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą web.lex Rafał Chmielewski , zamieszkały: w Warszawie przy Al. Gen. Chruściela 37/39/189, adres e-mail: [email protected]REGON 511361159, NIP 9521451997

Usługodawca w ramach Serwisu prowadzi Portal o tematyce prawniczej, kierowany do osób, które wykonują regulowany zawód prawniczy w szczególności radców prawnych i adwokatów. Blog ma na celu świadczenie na rzecz Usługobiorców usług z zakresu e-marketingu prawniczego a także wymianę myśli i poglądów użytkowników poprzez umożliwienie dodawania komentarzy do poszczególnych wpisów publikowanych na blogu.

Usługobiorca – Przedsiębiorca lub osoba wykonująca zawód prawniczy, która jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, która zapisała się na Biuletyn e-marketingowy.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.),– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy.

Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców i Użytkowników, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

Biuletyn e-marketingowy – jest usługą świadczoną drogą elektroniczną polegającą na wysyłce e-mailingu, zawierającego informacje handlowe z zakresu e-marketingu prawniczego do Usługobiorców, które udostępniły w tym celu swój adres e-mail.

Usługa szkolenia on-line – polegające na udostępnieniu Usługobiorcy przez Usługodawcę dostępu do video-szkoleń znajdujących się na stronie Serwisu, po zawarciu umowy o świadczenie usługi szkolenia i uiszczeniu kwoty należnej za szkolenie (szkolenia on-line).

Usługa szkolenia off-line – polegające na umożliwieniu Usługobiorcy uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę off-line w siedzibie Usługodawcy lub w innych miejscach w następstwie zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie usługi szkolenia.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Usługi bezpłatne w szczególności:

a) możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców i innych użytkowników treści Serwisu i komentarzy zamieszczanych w Serwisie;

b) udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod artykułami zamieszczanymi przez Usługodawcę na blogu oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;

c) przesyłanie Biuletynu E-Marketingowego do Usługobiorców, którzy dokonywali zapisu na Biuletyn, zawierającego treści z zakresu e-marketingu prawniczego oraz informacje handlowe w  tym oferty w zakresie szkoleń świadczonych przez Usługodawcę;

2. Usługi płatne:

1) Szkolenia on-line – polegające na udostępnieniu Usługobiorcy przez Usługodawcę dostępu do video-szkoleń znajdujących się na stronie Serwisu, po zawarciu umowy o świadczenie usługi szkolenia on-line (szkolenia on-line)

2) Szkolenia off-line – polegające na umożliwieniu Usługobiorcy uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę off-line w siedzibie Usługodawcy lub w innych miejscach w następstwie zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie usługi szkolenia off-line.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;

§ 4. ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

Zawarcie umowy świadczenia Usług, o których mowa w § 2 pkt 1a) następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę lub Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania treści bloga lub komentarza do bloga).

Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w § 2 pkt 1 b) następuje w momencie wysłania przez Usługobiorcę lub Użytkownika do Usługodawcy komentarza do określonego artykułu. Do zawarcia umowy konieczne jest podanie:

 • nazwy Usługobiorcy lub Użytkownika, którą może być imię, nazwisko lub pseudonim
 • adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy

Zawarcie umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 pkt 1 c) następuje przez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu zapisu na Biuletyn, zamieszczonym na blogu.

Zawarcie umowy usługi świadczenia szkolenia on-line następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy opłaty za Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz zgodnie z ofertą przesłaną przez Usługodawcę.

Zawarcie umowy świadczenia szkolenia off-line następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy opłaty za Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz zgodnie z ofertą przesłaną przez Usługodawcę.

§ 5.USŁUGI

Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi w zakresie wysyłki Biuletynu e-marketingowego jest e-mailing treści z zakresu e-marketingu prawniczego jak również przesyłanie oferty szkoleń w zakresie e-marketingu prawniczego.

Przedmiotem szkolenia on-line jest udostępnienie Usługobiorcy przez Usługodawcę dostępu do video-szkoleń znajdujących się na stronie Serwisu, po uiszczeniu kwoty należnej za szkolenie.

Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi szkolenia off-line jest umożliwienie Usługobiorcy uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę off-line w siedzibie Usługodawcy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Usługodawca zastrzega, że niektóre Szkolenia mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.

Usługodawca wysyła do Usługobiorców e-mailing z ofertą handlową określającą szczegółowe warunki zawarcia umowy o świadczenie szkolenia on-line oraz off-line w szczególności temat szkolenia, termin, cenę szkolenia, datę ważności oferty.

Usługobiorca, który zaakceptował ofertę szkolenia on-line lub off-line zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie na warunkach określonych w ofercie i Regulaminie, następnie niezwłocznie powiadamia Usługodawcę o przyjęciu oferty.

Po zawiadomieniu Usługodawcy o przyjęciu oferty, o którym mowa wyżej oraz i uznaniu jego rachunku bankowego kwotą należną za daną usługę, Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej zostaje przesłane hasło dostępu do zakupionego szkolenia w przypadku szkoleń on-line a w przypadku szkoleń off-line ustalane są ostateczne szczegóły spotkania.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi szkolenia po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

Uczestnictwo w niektórych Szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Informacje o tych Szkoleniach Usługodawca zamieszcza na stronach Serwisu lub przy pomocy Biuletynu.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Regulaminie i na warunkach określonych w ofercie.

Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

Korzystając z Serwisu Usługobiorcy i Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

Usługodawca zastrzega, iż wszystkie treści dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję.

§ 7. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISIE

Niedopuszczalne jest zamieszczanie w serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

 • Wulgaryzmów
 • Obraźliwych sformułowań
 • Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
 • Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich

Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.

Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

Usługobiorca lub Użytkownik zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców i Użytkowników w Serwisie, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyn.

§ 8.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy lub Użytkownika.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców i Użytkowników.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Usług.

Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imiona Usługobiorcy,
 • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • adres zameldowania na pobyt stały,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 • adres poczty elektronicznej.

W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
 • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Udostępniając formularz kontaktowy Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług.

Usługobiorca udostępniając swój adres e-mail w celu zapisu na Biuletyn e-marketingowy oraz akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz.1204).

Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w szczególności adresu e-mail w celu przesłania mu drogą elektroniczną treści marketingowych oraz ofert zawartych w Biuletynie e-marketingowym.

Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

§ 10. COOKIES

Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

4. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 1 ust. 2 Regulaminu.

Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

 • w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę konta (login),
 • w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

§ 12. ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług określonych w Regulaminie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna.

Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.

Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie Usługi szkolenia off-line na mniej niż 10 dni przed dniem Szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi szkolenia przed upływem 10-dniowego terminu, którym mowa w ust. 3 powyżej. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Usługobiorca opłacający Usługę szkolenia on-line przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi e-learning niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi

Użytkownik może zrezygnować z usługi przysyłania Biuletynu w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

W przypadku zmiany niniejszego regulaminu zostanie on umieszczony na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia zmienionej wersji Regulaminu.

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych. Zmiana może być uzasadniona zmianą powszechnie obowiązującego prawa w zakresie w jakim ma wpływ na niniejszy regulamin jak również potrzebą wprowadzenia przez Usługodawcę nowych usług lub nowych funkcjonalności dla usług już istniejących.

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014.