Jak założyć fundację rodzinną?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Podatki

Fundacja rodzinna (F.R.) to nowy instrument prawny w polskim systemie prawnym, wprowadzony ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r., obowiązującą od 22 maja 2023 r.

Ma na celu ułatwienie przekazania majątku rodzinnego przyszłym pokoleniom oraz realizację określonego celu na podstawie tego majątku.

Zakładanie fundacji rodzinnej jest procesem wymagającym przestrzegania określonych kroków i spełnienia wymagań prawnych.

Poniżej przedstawiamy jak założyć fundację rodzinną w Polsce.

Jak założyć fundację rodzinną

Forma założenia fundacji rodzinnej

F.R. może być ustanowiona na dwa sposoby:

 • W akcie założycielskim – w takim przypadku fundację może założyć jeden lub kilku fundatorów.
 • W testamencie – w ten sposób fundacja może być ustanowiona wyłącznie przez jednego fundatora.

Statut fundacji rodzinnej

Po złożeniu oświadczenia o ustanowieniu fundacji fundator musi sporządzić statut w formie aktu notarialnego.

Statut jest kluczowym dokumentem, który powinien zawierać następujące informacje:

 • Nazwę fundacji rodzinnej.
 • Siedzibę fundacji.
 • Szczegółowy cel fundacji.
 • Beneficjenta lub sposób jego określenia oraz zakres przysługujących mu uprawnień.
 • Zasady prowadzenia listy beneficjentów.
 • Zasady zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta.
 • Czas trwania fundacji, jeśli jest oznaczony.
 • Wartość funduszu założycielskiego.
 • Zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji.
 • Zasady reprezentacji fundacji przez zarząd lub inne organy w określonych przypadkach.
 • Podmiot uprawniony do zatwierdzania czynności zarządu.
 • Co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów.
 • Zasady zmiany statutu.
 • Przeznaczenie mienia fundacji po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia.

Spis mienia

Kolejnym krokiem jest sporządzenie spisu mienia, który jest obowiązkowym dokumentem prowadzonym przez zarząd fundacji w formie pisemnej.

Spis mienia powinien zawierać:

 • Spis praw majątkowych wniesionych przez fundatora lub inne osoby.
 • Informacje o rodzaju i wartości mienia według stanu i cen w chwili wniesienia oraz ich wartości podatkowej.
 • Aktualizacje spisu mienia po każdym wniesieniu nowych praw majątkowych.

Wniesienie funduszu założycielskiego

Fundator musi wnieść fundusz założycielski, którego minimalna wysokość wynosi 100 000 zł.

Wartość mienia innego niż środki pieniężne wnoszonego do fundacji ustalana jest na dzień jego wniesienia.

Ustanowienie organów fundacji

Fundacja rodzinna musi posiadać określone organy, do których należą:

 • Zarząd – prowadzi sprawy fundacji, reprezentuje ją, realizuje cele statutowe, zapewnia płynność finansową i spełnia świadczenia dla beneficjentów.
 • Zgromadzenie beneficjentów – podejmuje decyzje w formie uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu.
 • Rada nadzorcza (opcjonalna) – sprawuje nadzór nad zarządem.

Wpisanie fundacji do rejestru

Ostatnim krokiem jest wpisanie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych.

Wpisu dokonuje fundator poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Jeśli fundacja została ustanowiona w testamencie, wniosek składa zarząd fundacji.

Rejestr fundacji rodzinnych jest jawny, a fundacja może działać jako fundacja rodzinna w organizacji od momentu złożenia oświadczenia o jej powołaniu lub od chwili ogłoszenia testamentu.

Jak założyć fundację rodzinną – podsumowanie

Założenie fundacji rodzinnej wymaga dokładnego przestrzegania procedur prawnych, w tym sporządzenia aktu notarialnego, statutu, spisu mienia, wniesienia funduszu założycielskiego, ustanowienia organów fundacji oraz wpisania fundacji do rejestru.

Każdy z tych kroków jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania fundacji rodzinnej i zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, w jaki sposób założyć fundację rodzinną, to zachęcamy do przeczytania artykułu: Fundacja rodzinna – kluczowe informacje.

Znajdziesz go na stronie Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis.

Tekst stworzony na podstawie artykułu ze strony kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis. / Zdjęcie: Mikhail Nilov

***

Pełnomocnik na zgromadzeniu w spółce kapitałowej

Nie każdy akcjonariusz czy wspólnik wie, że nie musi zawsze uczestniczyć osobiście w każdym zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Czasem wręcz nie może być na zgromadzeniu.

Czy traci wtedy szansę oddania swojego głosu i – jednocześnie – wpływ na sprawy spółki, której jest wspólnikiem lub akcjonariuszem? [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: