Biznes i firma

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa najbardziej pożądana sytuacja ma miejsce, kiedy przedsiębiorca jeszcze za swojego życia powoła zarządcę sukcesyjnego. Jest to też rozwiązanie najprostsze. Ustawodawca przewidując jednak, że przedsiębiorcy nie zawsze są dostatecznie zapobiegliwi, dopuścił także możliwość ustanowienia zarządu sukcesyjnego po śmierci właściciela przedsiębiorstwa. Ale to temat na inny wpis 🙂 Jak powołać zarządcę […]

Choć może to zaskakiwać, możliwe jest ogłoszenie upadłości przez zmarłego przedsiębiorcę. Grono podmiotów, które mogą wystąpić z takim wnioskiem, jest dość spore. Jednak osobą, na której ciąży obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest zarządca sukcesyjny. Obowiązkowe złożenie wniosku Zarządcy sukcesyjnemu przyznano nie tylko prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale nałożono na niego […]

Dużo zapytań dotyczy regulacji z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a mianowicie art. 25a-25e, które wprowadziły możliwość wykreślania podmiotów z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Na czym polega wyjątkowość tego postępowania oraz konieczność spełnienia odpowiednich warunków, aby podmiot został zakwalifikowany jako „martwy” w świetle ustawy o KRS? Wykreślanie z KRS martwego podmiotu Przepisy art. 25a-25e […]

Likwidacja spółki, choć niekiedy to jedyne rozwiązanie, to przykra sprawa nie tylko dla jej właściciela. Likwidacja oznacza także, że pracodawca będzie musiał zwolnić swoich pracowników. Zgodnie z art. 41(1) Kodeksu pracy: § 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników […]

Powołanie zarządcy sukcesyjnego wcale nie musi być „raz na zawsze”. Również w tym wypadku obowiązuje zasada, że każdy stosunek prawny można zakończyć. Ustanie zarządu sukcesyjnego reguluje rozdział 10 w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (art. 51-58). Zobaczmy zatem, jakie sytuacje powodują ustanie tego zarządu. Odwołanie zarządcy przez przedsiębiorcę Oczywiście przedsiębiorca, który ustanowił zarządcę, […]

Pracodawca podejmując działania prowadzące do zakończenia jego działalności, nie może zapomnieć o dokonaniu stosownych rozliczeń z pracownikami. Kwestią, o której należy pamiętać jest m.in. rozliczenie urlopu przysługującego pracownikowi. Zakończenie działalności pracodawcy a wykorzystanie urlopu wypoczynkowego W sytuacji, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z powodu planowego zakończenia działalności, w pierwszej kolejności, o ile […]

Kto to jest zarządca sukcesyjny

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Kim jest zarządca sukcesyjny? Zarządca sukcesyjny to osoba powołana do tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem zmarłego właściciela (tzw. przedsiębiorstwem w spadku) do czasu działu spadku. Zarząd ten może potrwać maksymalnie do dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, wyjątkowo z ważnych przyczyn sąd może go wydłużyć do pięciu lat. Co istotne, w tym samym czasie może być ustanowiony […]

Zasadą jest, że funkcję zarządcy sukcesyjnego może pełnić tylko jedna osoba. Zdarzyć się może jednak tak, że osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego z jakichś przyczyn nie może lub po prostu nie chce tej funkcji pełnić. W końcu po wpisaniu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG, może upłynąć wiele lat zanim dojdzie do jego ustanowienia (co następuje w chwili […]

Nie każdy akcjonariusz czy wspólnik wie, że nie musi zawsze uczestniczyć osobiście w każdym zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ba! Czasem wręcz nie może, z jemu tylko znanych powodów, być na zgromadzeniu. Czy traci wtedy szansę oddania swojego głosu i – jednocześnie – wpływ na sprawy spółki, której jest wspólnikiem lub akcjonariuszem? Nie! Od […]

Tymczasowy przedstawiciel

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Po co tymczasowy przedstawiciel? Tymczasowy przedstawiciel ma ułatwić zarząd przedsiębiorstwem w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo stanowiło w całości majątek przedsiębiorcy i jego małżonka nie będącego przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG. Po śmierci małżonka udział w przedsiębiorstwie (wraz z innymi prawami majątkowymi wchodzącymi do spadku) przechodzi na własność jego spadkobierców. Może to prowadzić do znacznych utrudnień w zarządzie […]

Dla kogo estoński CIT?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Dla kogo jest estoński CIT? Aby skorzystać z estońskiego CITu musisz spełniać wszystkie warunki tj.: musisz prowadzić działalność w formie np. spółki z o.o., sp. k., SKA, itd. w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka ta nie może mieć udziałów w innych spółkach i inne spółki nie mogą mieć udziałów w niej min. […]