Jak zawrzeć umowę o pracę zdalną? – warunki umowy oraz sposoby jej zawarcia

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja, Biznes i firma, Praca

W jaki sposób zawrzeć umowę o pracę zdalną?

W artykule 3. Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przeczytamy, że:

pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

Regulacja pojęcia pracy zdalnej jest niewystarczającą, dlatego Rada Ministrów złożyła projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .

W projekcie tym do Kodeksu pracy wprowadza się definicję legalną pracy zdalnej oraz warunki zawarcia, rozwiązania oraz zaprzestania wykonywania umowy o pracę zdalną.

Jak zawrzeć umowę o pracę zdalną? – warunki umowy oraz sposoby jej zawarcia

Jakie warunki powinna określać umowa o pracę zdalną?

  1. Rodzaj umowy – umowa o pracę zdalną zawierana na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony.
  2. Rodzaj pracy – wskazanie rodzaju pracy to warunek konieczny od którego zależy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Istnieją zawody, które ze swej istoty nie mogą być wykonywane w sposób zdalny np. magazynier, murarz. Dlatego tak ważne jest określenie rodzaju pracy, ewentualnie pełnionej funkcji np. kierownik działu, specjalista, sekretarka.
  3. Wymiar czasu pracy – strony mogą ustalić wykonywanie pracy w niepełnym i pełnym wymiarze godzin. Jednak jeżeli wymiar czasu pracy nie jest ustalony, to istnieje domniemanie faktyczne pełnego wymiaru czasu pracy. W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy musi on być wyraźnie oznaczony np. ½, ¼ etatu. Ustalony musi być wówczas również rozkład wykonywanej pracy np. co 2. dzień w określonych godzinach.
  4. Miejsce pracy – pracodawca będzie miał uprawnienie do dokonywania kontroli w miejscu wskazanym na umowie o pracę zdalną.
  5. Termin rozpoczęcia pracy – według artykułu 26 Kodeksu pracy w przypadku braku wskazania terminu, stosunek pracy zostaje nawiązany w dniu zawarcia umowy.
  6. Wynagrodzenie – ten warunek umowy o pracę zdalną musi być określony w sposób dokładny, niepozostawiający wątpliwości co do zasad zapłaty.

Jeżeli obowiązują szczegółowe przepisy płacowe np. w formie rozporządzeń, układów zbiorowych itp., wystarczy powołanie się na konkretne przepisy.

Zawarcie umowy o prace zdalną dochodzi do skutku, gdy strony złożą zgodne oświadczenia co do istotnych postanowień takiej umowy.

          >>> Upadłość konsumencka powoduje, że dłużnik uzyskuje umorzenie swoich niespłaconych zobowiązań. Czy wierzyciel ma jakąkolwiek szansę na odzyskanie pieniędzy?

W jaki sposób można zawrzeć umowę o pracy zdalnej?

Przepisy zawarte w Kodeksie pracy nie uzależniają ważności umowy o prace zdalną od zachowania formy pisemnej.

Zawarcie umowy może nastąpić w formie ustnej, konsensualnej (pracodawca dopuszcza pracownika do pracy zdalnej), dokumentowej (oświadczenie woli w postaci dokumentu np. e-mail, sms) oraz w formie elektronicznej (oświadczenie woli w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Strony umowy o pracę zdalną mogą jednak zastrzec, że jej zmiana lub uzupełnienie wymagają formy pisemnej.

          >>> Czy brak wezwania na miejsce policji wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania?

Jeżeli umowa nie została sporządzona w formie pisemnej, pracodawca ma obowiązek potwierdzenia dla pracownika rodzaju umowy i jej warunków w formie papierowej lub elektronicznej przed dopuszczeniem go do pracy zdalnej.

Brak takiego potwierdzenia stanowi wykroczenie z artykułu 281 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy.

Aby dowiedzieć się jak rozwiązać umowę o pracę zdalną i co się stanie w przypadku zaprzestania wykonywania pracy zdalnej przeczytaj artykuł Zawarcie umowy o prace zdalną i jej rozwiązanie.

Zdjęcie Alvaro Reyes pochodzi z Unsplash

***

Nieruchomość z lokatorem. Czy warto inwestować?

Wydaje się, że najbezpieczniejsze inwestycje to te w nieruchomości. Opłaca się to bardziej niż odkładanie na koncie bankowym czy po prostu w skarbonce.

Czy jednak zawsze?

Niestety nie zawsze. Dużo problemów może wywołać np. nieruchomość z lokatorem [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: