Wykreślanie z KRS martwego podmiotu

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Dużo zapytań dotyczy regulacji z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a mianowicie art. 25a-25e, które wprowadziły możliwość wykreślania podmiotów z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Na czym polega wyjątkowość tego postępowania oraz konieczność spełnienia odpowiednich warunków, aby podmiot został zakwalifikowany jako „martwy” w świetle ustawy o KRS?

Wykreślanie z KRS martwego podmiotu

Wykreślanie z KRS martwego podmiotu

Przepisy art. 25a-25e mają charakter wyjątkowy. Są wyrazem wzmocnienia funkcji kontrolnej sądów rejestrowych.

Nie są wprowadzone po to, aby przeskoczyć procedurę likwidacji w spółce.

Podmiot, który ma zostać poddany tej procedurze musi spełniać jeden z następujących warunków:

  1. oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
  2. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
  3. wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu
  4. mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe
  5. mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Zazwyczaj wspólnik spółki czy też członek jej zarządu wie doskonale, czy było prowadzone postępowanie upadłościowe.

Gorzej z pkt 3-5, ponieważ często adres spółki w aktach rejestrowych jest nieaktualny, spółka nie ma do niego dostępu lub jest to tzw. biuro wirtualne, z którym umowa nie została przedłużona.

Dlatego, aby stwierdzić, czy istnieje w ogóle możliwość rozwiązania spółki bez postępowania likwidacyjnego, najpierw trzeba porządnie przestudiować akta rejestrowe spółki. Dopiero potem, gdyż już wiemy, że na pewno jeden z warunków jest spełniony, można zastanowić się nad wystosowaniem do sądu wniosku o wszczęcie postępowania z urzędu.

W takiej sytuacji sąd powinien wszcząć postępowanie, jeśli stwierdzi istnienie okoliczności uzasadniających to wszczęcie.

W ramach analizy przesłanek prowadzenia przedmiotowego postępowania nie można zapominać również o art. 25a ust. 2, zgodnie z którym:

W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

Photo by Bram Naus on Unsplash

Zajrzyj również do:

Poprzedni wpis:

Następny wpis: