Odwołanie i rezygnacja zarządcy sukcesyjnego

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Powołanie zarządcy sukcesyjnego wcale nie musi być „raz na zawsze”. Również w tym wypadku obowiązuje zasada, że każdy stosunek prawny można zakończyć. Ustanie zarządu sukcesyjnego reguluje rozdział 10 w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (art. 51-58).

Zobaczmy zatem, jakie sytuacje powodują ustanie tego zarządu.

Odwołanie i rezygnacja zarządcy sukcesyjnego

Odwołanie zarządcy przez przedsiębiorcę

Oczywiście przedsiębiorca, który ustanowił zarządcę, może go w każdej chwili odwołać.

Prawo to nie jest niczym ograniczone, zatem odwołanie może nastąpić również bez powodu.

Jedyny wymóg jest taki, by odwołanie nastąpiło w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).

Ale uwaga: należy pamiętać, że do wynagrodzenia zarządcy sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Oznacza to, że w razie odpłatnego zarządu należy zarządcy zapłacić część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.

Rezygnacja zarządcy przed śmiercią przedsiębiorcy

Również zarządca sukcesyjny może w każdej chwili zrezygnować, składając przedsiębiorcy pisemną rezygnację.

Rezygnacja zarządcy po śmierci przedsiębiorcy

Inaczej jest jednak po śmierci przedsiębiorcy. W takim przypadku zarządca może złożyć oświadczenie przed notariuszem (oczywiście pod rygorem nieważności).

Musi on jednak działać jeszcze przez dwa tygodnie (chyba że wcześniej został powołany kolejny zarządca).

Inne przyczyny po stronie zarządcy

Ponadto zarządca sukcesyjny przestaje pełnić tę funkcję z dniem śmierci, dniem ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych oraz z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie działalności.

Odwołanie przez sąd

Jeżeli zarządca sukcesyjny rażąco narusza swoje obowiązki, może być odwołany przez sąd, nawet bez zgody spadkobierców.

Oznacza to, że spadkobiercy zarządcy nie mogą odwołać, mogę tylko zainicjować procedurę jego odwołania.

Przyczyn ustania zarządu sukcesyjnego jest zatem kilka. Należy jednak pamiętać, że oczywiście śmierć przedsiębiorcy nie ma wpływu na osobę zarządcy.

Wpływ taki mogą mieć co najwyżej spadkobiercy, ale tylko wpływ pośredni.

Photo by Anwaar Ali on Unsplash

Zajrzyj również do:

Poprzedni wpis:

Następny wpis: