Odpowiedzialność poręczyciela upadłego w upadłości konsumenckiej

Autor: Redakcja w kategorii: Upadłość i restrukturyzacja

Potencjalny upadły zazwyczaj myśli, że jeśli ogłosi upadłość konsumencką, to spokojnie spłaci swoje długi, ewentualnie – zostaną one umorzone. Owszem, to możliwe.

Spokoju jednak nie zazna poręczyciel jego kredytu. Bo to do niego zwrócą się wierzyciele po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kredytobiorcy.

Odpowiedzialność poręczyciela upadłego w upadłości konsumenckiej

Odpowiedzialność poręczyciela upadłego w upadłości konsumenckiej

Wskazaną sytuację normuje art. 491(15) ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:

ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej.

Wynika z tego, że pomimo prowadzenia postępowania upadłościowego dłużnika, wierzyciel dalej może dochodzić swoich roszczeń od osoby trzeciej, która poręczyła daną wierzytelność (jak również od osoby, która była współdłużnikiem, np. współkredytobiorcy).

Odpowiedzialność poręczyciela (uregulowana w art. 879 § 1 K.c.) jest w wypadku upadłości dłużnika-konsumenta wyłączona, zaś plan spłaty wywiera skutek tylko pomiędzy wierzycielem a upadłym.

Poręczyciel odpowiada za dług w pierwotnej wysokości oraz także w przewidzianym terminie i sposobie wykonania zobowiązania.

Ty prowadzisz postępowanie upadłościowe, ustalasz plan spłaty, a w tym czasie Twój wierzyciel może dochodzić swoich praw od poręczyciela wierzytelności.

Nawet jeśli wierzytelność została objęta planem spłaty, to uzyskując tytuł wykonawczy na poręczyciela, wierzyciel ma prawo wszcząć egzekucję skierowaną do jego majątku. Spłata długu przez osobę trzecią zwalnia dłużnika ze świadczenia na rzecz tego wierzyciela w wykonaniu planu spłat.

Co może zrobić poręczyciel?

Plan spłaty i umorzenie zobowiązań upadłego jest skuteczne w stosunkach z poręczycielem.

Poprzez spłatę zobowiązania wstąpił on w miejsce wierzyciela, ale tylko w zakresie objętym planem spłat, a więc w określonych wysokościach i terminach. Natomiast jeśli wierzytelności zostały umorzone, poręczycielowi nie będzie przysługiwało roszczenie regresowe.

Regulacja jest bardzo korzystna dla dłużnika.

Ułatwia postępowanie i uprzywilejowuje upadłego „konsumenta”, stawiając za główny cel jego oddłużenie. Przepis art. 491(15) stanowi niejako „wyjątkiem od reguły”, gdyż głównym podmiotem chronionym przez tę konstrukcję jest wierzyciel.

Photo by Ethan Sykes on Unsplash

Zajrzyj również do:

Poprzedni wpis:

Następny wpis: