Uszczerbek na zdrowiu. Najważniejsze informacje o odszkodowaniu

Autor: Redakcja w kategorii: Odszkodowania

Uszczerbek na zdrowiu

Najważniejsze wiadomości o odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu.

Czym jest uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia?

Uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności cielesnej, np. złamanie ręki.

Są nim także utrata lub naruszenie powłoki cielesnej narządów wewnętrznych.

Rozstrój zdrowia jest zakłóceniem funkcjonowania organizmu ludzkiego.

To szkoda osobowa, która nie objawia się widocznym uszkodzeniem ciała i poszczególnych organów, np. depresja, nerwica, zwichnięcie lub skręcenie kręgosłupa.

Szkoda majątkowa a szkoda niemajątkowa

Istotnym pojęciem dla znaczenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest majątkowa szkoda na osobie.

Powstaje wtedy, gdy w skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia majątek poszkodowanego ulega pomniejszeniu.

Może powstać również wtedy, jeśli majątek poszkodowanego uległ już pomniejszeniu, np. poszkodowany musiał zakupić leki lub w przyszłości ulegnie, np. Konieczny będzie zabieg rehabilitacyjny.

Źródłem roszczenia jest nie sam uszczerbek na zdrowiu, a uszczerbek w majątku, który wyniknął z uszczerbku na zdrowiu, ściślej mówiąc – z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Innym zagadnieniem jest szkoda niemajątkowa, czyli krzywda, która uprawnia poszkodowanego do dochodzenia oddzielnego roszczenia – zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Obejmuje ono ujemne przeżycia związane z powypadkowymi cierpieniami fizycznymi i psychicznymi.

Kto może domagać się odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Uprawnionym jest tutaj wyłącznie osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba.

Jeśli wydatki poniosła osoba trzecia, np. dowożąc poszkodowanego na rehabilitację prywatnym samochodem, to poszkodowany jest wyłącznie uprawniony do uzyskania odszkodowania za poniesione przez tę osobę koszty.

Od kogo domagamy się odszkodowania?

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu można domagać się od sprawcy, np. kierowcy samochodu, właściciela sieci przesyłowej za potknięcie się o wystającą studzienkę.

Możliwe jest również dochodzenie roszczenia o odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń.

Jeśli sprawca nie miał polisy ubezpieczeniowej lub sprawcy w ogóle nie udało się ustalić, z żądaniem o odszkodowanie możemy wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: “Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu od sprawcy i/lub ubezpieczyciela”.

***

Po przeczytaniu: “Uszczerbek na zdrowiu. Najważniejsze informacje o odszkodowaniu”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: