Zakończenie działalności pracodawcy – rozliczenie urlopu

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Pracodawca podejmując działania prowadzące do zakończenia jego działalności, nie może zapomnieć o dokonaniu stosownych rozliczeń z pracownikami.

Kwestią, o której należy pamiętać jest m.in. rozliczenie urlopu przysługującego pracownikowi.

Zakończenie działalności pracodawcy – rozliczenie urlopu

Zakończenie działalności pracodawcy a wykorzystanie urlopu wypoczynkowego

W sytuacji, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z powodu planowego zakończenia działalności, w pierwszej kolejności, o ile to możliwe, powinien udzielić pracownikowi  urlopu – zarówno zaległego jak i bieżącego.

Urlop ten może być udzielony w okresie wypowiedzenia.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Wchodzi w grę dopiero w sytuacji, gdy pracownik nie może skorzystać z urlopu, ponieważ jest potrzebny w firmie. Bądź gdy pracownik nie wykorzysta całego przysługującego mu urlopu do dnia rozwiązania stosunku pracy.

W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny  za niewykorzystany urlop – zarówno bieżący jak i zaległy.

To pracodawca podejmuje decyzję czy jest w stanie udzielić pracownikowi urlopu.

Co ważne pracownik nie może odmówić urlopu w zamian za ekwiwalent pieniężny.

Rozliczenie urlopu w postaci ekwiwalentu pieniężnego powinno nastąpić zgodnie z rozporządzeniem.

Bez znaczenia jest fakt czy umowa została pracownikowi wypowiedziana czy rozwiązanie umowy nastąpiło na mocy porozumienia stron.

Wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracownik otrzyma od FGŚP ekwiwalent pieniężny jedynie za niewykorzystany urlop w roku bieżącym oraz za rok poprzedni, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po tej dacie.

Z zastrzeżeniem, że ekwiwalent nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Także nawet w przypadku niewypłacalności pracodawcy, pracownik ma szansę uzyskać należne mu świadczenia, a to z FGŚP.

Pracownik musi jedynie dopełnić formalności z tym związane.

Photo by Rafael Cisneros Méndez on Unsplash

Zajrzyj również do:

Poprzedni wpis:

Następny wpis: