Jak powołać zarządcę sukcesyjnego

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa najbardziej pożądana sytuacja ma miejsce, kiedy przedsiębiorca jeszcze za swojego życia powoła zarządcę sukcesyjnego.

Jest to też rozwiązanie najprostsze.

Ustawodawca przewidując jednak, że przedsiębiorcy nie zawsze są dostatecznie zapobiegliwi, dopuścił także możliwość ustanowienia zarządu sukcesyjnego po śmierci właściciela przedsiębiorstwa. Ale to temat na inny wpis 🙂

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

Do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego konieczne są w obu powyższych przypadkach:

  1. powołanie zarządcy sukcesyjnego
  2. wyrażenie zgody osoby  powołanej  na  zarządcę  sukcesyjnego  na  pełnienie  tej funkcji
  3. dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Przedsiębiorca powołuje zarządcę sukcesyjnego poprzez wskazanie określonej osoby do pełnienia tej funkcji albo też przez zastrzeżenie, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent się nim stanie.

Możliwość ustanowienia prokurenta przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG została wprowadzona do kodeksu cywilnego 30 kwietnia 2018 roku.

Prokurent jest pełnomocnikiem ustanawianym przez przedsiębiorcę i jest umocowany do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Nie jest konieczne, by przedsiębiorca i zarządca sukcesyjny zawarli jakąś umowę. Wystarczy samo złożenie przez nich oświadczeń o powołaniu na zarządcę sukcesyjnego oraz wyrażeniu zgody osoby powołanej.

Oświadczenia te muszą jednak, pod rygorem nieważności, zostać złożone w formie pisemnej.

Warto jednakże już zawczasu taką umowę zawrzeć i uregulować wzajemne prawa i obowiązki stron, ponieważ ułatwi to w przyszłości prowadzenie przedsiębiorstwa, a także rozliczenia zarządcy z właścicielami przedsiębiorstwa w spadku.

Termin do wystąpienia przez przedsiębiorcę z wnioskiem o wpis zmiany danych obejmujących powołanie zarządcy sukcesyjnego nie został w ustawie określony, wydaje się więc, że wystarczy jeśli tylko zrobi to przed swoją śmiercią.

Oświadczenia o powołaniu zarządcy oraz o zgodzie na pełnienie tej funkcji nie trzeba załączać do wniosku. Wraz z wnioskiem do CEIDG przedsiębiorca pod rygorem odpowiedzialności karnej składa jednak oświadczenie, że zarządca zgodził się na pełnienie tej funkcji.

Zarządca sukcesyjny wpisany do CEIDG jest powołany, ale jeszcze nie działa.

Ta swoista sytuacja oczekiwania na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego może trwać bardzo długo, nawet latami.

Jak więc widzicie, ustanowienie zarządu sukcesyjnego przez przedsiębiorcę jest stosunkowo proste, a przy tym nic nie kosztuje (złożenie wniosku do CEIDG jest przecież darmowe), dlatego tym bardziej warto już zawczasu zabezpieczyć przyszłość swojego przedsiębiorstwa i swoich spadkobierców.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Zajrzyj również do:

Poprzedni wpis: