Na czym polega zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Autor: Redakcja w kategorii: Upadłość i restrukturyzacja

Co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe są to postępowania odrębne i samodzielne, ale na gruncie ustawy Prawo restrukturyzacyjne dochodzi niekiedy do ich spotkania.

Co się wówczas dzieje?

Na czym polega zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Na czym polega zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego?

Najistotniejsza jest sama kolejność rozpoznania wniosków o ogłoszenie upadłości i o restrukturyzację.

Ten pierwszy jest dalej idący, gdyż dla przedsiębiorcy byłaby jednak lepsza restrukturyzacja.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika i zachowanie jego przedsiębiorstwa.

W związku z tym Prawo restrukturyzacyjne przyjmuje, że jeśli zostaną złożone oba, to pierwszeństwo ma wniosek restrukturyzacyjny.

Nie zawsze jednak jest tak, że oba wnioski wpływają jednocześnie. Sąd upadłościowy będzie niekiedy procedował jako pierwszy.

Obowiązkiem sądu restrukturyzacyjnego będzie w takiej sytuacji (po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości) zawiadomienie sąd upadłościowego o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego.

Teoretycznie w takiej sytuacji następuje wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jednakże, jeśli wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem.

Przejęcie do wspólnego rozpoznania nie nastąpi wyłącznie wtedy, gdyby prowadziło to do opóźnienia ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli.

W takiej sytuacji sąd upadłościowy rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia sąd restrukturyzacyjny.

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Zajrzyj również do:

Poprzedni wpis:

Następny wpis: