6-latki czy 7-latki do szkół. Prawo każdego dziecka do przedszkola?

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja, Pozostałe, Prawo dla każdego

Jedną z pierwszych zmian dokonanych przez Sejm nowej kadencji jest uchylenie obowiązku szkolnego 6-latków i wprowadzenie nowych zasad przyjęć do przedszkoli.

W związku z tym, że ustawa wchodzi w życie niemal natychmiast, zaś skorzystanie z pewnych uprawnień jest uzależnione od złożenia odpowiedniego wniosku w terminie wynikającym z ustaw, lekturę niniejszego artykułu polecam szczególnie rodzicom dzieci w wieku do 7 lat.

W dniu 29 grudnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jak podnoszą wnioskodawcy, posłowie PIS, chociaż formalnie jest to projekt poselski, to jednak odpowiada on postulatom rodziców, którzy protestowali przeciwko obniżeniu wieku obowiązku szkolnego, podpisując się pod obywatelskimi projektami ustaw przywracających obowiązek szkolny od 7 roku życia w 2012 r. i 2015 r. oraz wnioskiem o referendum edukacyjne w 2013 r.

Obowiązek szkolny

Podstawowa zmiana dotyczy tego, że wychowanie przedszkolne będzie obejmowało dzieci od początku roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 3 lata (wyjątkowo 2,5 roku) do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, a obowiązek szkolny będzie od 7 roku życia. Oznacza to, że co do zasady dziecko będzie rozpoczynać szkołę w wieku 7, a nie, jak poprzednio, 6 lat.

Z kolei dziecko 6-letnie będzie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówkę)- w przedszkolu lub w innej placówce.

Wychodząc jednak naprzeciw postulatom tych rodziców, którzy chcieliby posłać dziecko do szkoły wcześniej, uchwalono art. 16 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Następuje to na wniosek rodziców dziecka.
Dziecko, które ma rozpocząć naukę w wieku 6 lat, musi jednak spełnić jedno z poniższych wymagań: odbyć roczne przygotowanie przedszkolne jako 5-latek lub posiadać opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Możliwe jest także odroczenie o rok lub nawet 2 lata obowiązku szkolnego, i to nie tylko w wypadku dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Następuje to na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. W takiej sytuacji dziecko przez kolejny rok czy też dwa lata kontynuuje naukę w przedszkolu. Złożenie wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego nie wymaga przedstawiania żadnych zaświadczeń.

Zmiany dotyczące dzieci z 1 i 2 klas

Ustawa dotyczy także dzieci, które obecnie są w 1 i 2 klasie szkoły podstawowej, a które rozpoczęły naukę w szkole jako 6-latki.

W przypadku takich dzieci istnieje możliwość odroczenia obowiązku szkolnego. Ta regulacja ma odpowiadać na potrzeby i oczekiwania wielu rodziców, którzy podnoszą, że młodsze dzieci mają problemy z koncentracją uwagi, nie nadążają z wypełnianiem poleceń nauczyciela i potrzebują więcej czasu na wykonanie zadań.

Odroczenie obowiązku szkolnego w tym wypadku wymaga złożenia do dyrektora szkoły (tej, do której dziecko uczęszcza lub innej) wniosku, aby ich dziecko pozostało na kolejny rok w pierwszej lub w drugiej klasie. W takiej sytuacji dziecko do końca roku uczy się w klasie, do której zostało przydzielone, ale na koniec roku nie podlega kwalifikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa, zaś od września 2016 r. ponownie idzie do tej samej klasy.

Istnieje też możliwość złożenia wniosku do innej szkoły- wówczas dziecko kończy w normalnym trybie 1 (czy 2) klasę, a następnie jest przenoszone do innej szkoły, gdzie ponownie uczy się w klasie 1 lub drugiej.

Niezwykle istotne jest jednak, że możliwość taka występuje, jeżeli wniosek zostanie złożony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.

Co i jak z przedszkolem?

Wiedząc o problemach, jakie obecnie pojawiają się przy przyjęciach do przedszkoli- zwłaszcza o braku miejsc w przedszkolach (na pewno w stołecznych, ale myślę, że nie jest to tylko problem Warszawy) czy o przydzielaniu dzieci do placówek odległych od ich miejsc zamieszkania (znam osobiście przypadki, kiedy dzieci z Targówka otrzymywały miejsca w przedszkolu na dalekim Żoliborzu), rodzice powinni z zadowoleniem przyjąć nowelizację ustawy w zakresie dostępu do kształcenia przedszkolnego.

Wskazać należy, że od 1 września 2016 r. każde dziecko w wieku 5 lat będzie musiało być przyjęte do przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r. prawo to przysługiwać będzie także dzieciom 4-letnim.
Docelowo odległość od przedszkola nie powinna też przekraczać 3 km.

Patrząc na powyższe zmiany nie z perspektywy prawnika, ale z perspektywy rodzica, oceniam je jak najbardziej pozytywnie. Mam tylko nadzieję, że zmiany rzeczywiście wejdą w życie i że uprawnienie do przyjęcia dziecka do przedszkola nie pozostanie tylko uprawnieniem na papierze 🙂

Poprzedni wpis:

Następny wpis: