Spółka cywilna – kilka praktycznych uwag

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Działalność gospodarcza, Spółki

Spółka cywilna to po prostu umowa między co najmniej dwoma wspólnikami, którzy chcą współpracować w celu osiągnięcia ich wspólnego celu gospodarczego.

A zatem – ważne – spółka cywilna z punktu widzenia prawa nie jest osobnym podmiotem prawa, ale jest … umową.

Wynika z tego między innymi to, że spółka taka nie może posiadać własnego majątku ani, co także ważne, odpowiadać za swoje zobowiązania. Za nie bowiem odpowiadają wszyscy wspólnicy w sposób solidarny.

Jeśli mowa o wspólnikach, to wspólnikiem w spółce cywilnej może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wspólnikiem równie dobrze może być także osoba prawna albo tzw. ułomna osoba prawna, jak na przykład spółka jawna, czy komandytowa. Możliwe są również sytuacje, kiedy wspólnikami są jednocześnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Są to rzadkie przypadki ale prawnie dopuszczalne.

Spółka, o której mówimy, nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedynie jej wspólnicy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, podlegają wpisowi do CEIDG. Spółka cywilna posiada jednak numery NIP i REGON.

Co ważne również, spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy – za przedsiębiorców uważa się bowiem poszczególnych wspólników spółki cywilnej.

Już z tego krótkiego opisu sp. cyw. można w prosty sposób wywnioskować, że spółka ta różni się w istotnie od spółek prawa handlowego. Spółki te bowiem stanowią osobny od ich wspólników byt prawny. Dlatego właśnie przepisy dotyczące spółki cywilnej znajdziesz w kodeksie cywilnym. Natomiast kodeks spółek handlowych nie wspomina spółki cywilnej ani słowem.

Warto wiedzieć także, iż część przepisów dotyczących spółki zawartych w kodeksie cywilnym znajdzie zastosowanie, kiedy wspólnicy nie uregulowali swoich uprawnień i obowiązków w inny sposób. Bez wątpienia jest to zaleta prowadzenia biznesu w formie spółki, o której jest mowa. Wymaga to jednakże od wspólników mądrego i przemyślanego ukształtowania postanowień umowy spółki.

Więcej o wspólnikach spółki cywilnej znajdziesz w moim blogu w artykule pt.: Wspólnicy spółki cywilnej.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: