Dla kogo estoński CIT?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Dla kogo jest estoński CIT?

 1. Aby skorzystać z estońskiego CITu musisz spełniać wszystkie warunki tj.:
 • musisz prowadzić działalność w formie np. spółki z o.o., sp. k., SKA, itd. w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka ta nie może mieć udziałów w innych spółkach i inne spółki nie mogą mieć udziałów w niej
 • min. 50% przychodów spółki musi pochodzić z działalności „operacyjnej” (innej niż np. przychody pasywne, tj. przychody z wierzytelności, odsetki, poręczeń i gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, transakcji z podmiotami powiązanymi, gdy nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub jest znikoma)
 • spółka musi zatrudniać w przypadku gdy jesteś małym podatnikiem, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę na pełny etat, przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym (nie możesz wliczyć udziałowców). Od drugiego roku opodatkowania ryczałtem musisz zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby lub w zamian możesz ponieść miesięczne wydatki na współpracowników, gdy pełnisz funkcję płatnika PIT i ZUS – stosunkowo w wys. min 3 x przeciętne wynagrodzenie (1 x w pierwszym roku);

Dla kogo estoński CIT

 1. Dołączyć do estońskiego CITu możesz w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma zostać opodatkowana ryczałtem lub w trakcie roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamkniesz księgi rachunkowe oraz sporządzisz sprawozdanie finansowe.
 2. Spółka będzie mogła wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy,chyba że w tym czasie złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w odpowiedniej deklaracji z końcem roku obrotowego (podatkowego). Jeżeli spółka będzie spełniała kryteria, będzie mogła przedłużyć ryczałt.
 3. Jeżeli przed terminem zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji albo upadłości, zostanie przejęty przez inny podmiot lub zaprzestanie prowadzenia działalności z jakiejkolwiek innej przyczyny, albo znacznie ograniczy zakres tej działalności, termin zapłaty tego ryczałtu upływa z dniem poprzedzającym dzień zaistnienia jednego z tych zdarzeń.
 4. Jeżeli w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem osiągnąłeś stratę ze źródła przychodów – tracisz prawo do odliczenia tej straty od dochodów osiąganych od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem oraz w okresie następującym po zakończeniu opodatkowaniu ryczałtem. Po zakończeniu opodatkowania ryczałtem, będziesz mógł rozliczać przyszłe straty natomiast jeżeli osiągnąłeś stratę ze źródła przychodów i byłeś uprawniony do odliczenia tej straty na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, nie mogłeś jej w pełni odliczyć możesz rozliczyć nieodliczoną stratę poprzez obniżenie dochodu uzyskanego w dwóch latach podatkowych bezpośrednio poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem.
 5. W przypadku wybrania opodatkowania wgestońskiego CITu, stawki podatkowe będą wynosiływ przypadku dużego podatnika 20% CIT aefektywnie 25% CIT + PIT, a w przypadku małegopodatnika 10% CIT a efektywnie 20% CIT + PIT, zgodnie z załączonym kalkulatorem.
 6. Po wyborze ryczałtu nie zapłacisz podatku do czasu wypłaty zysków z przedsiębiorstwa tak długo, dopóki zysk w nich pozostanie.
 7. Wybierając ryczałt będzie Cię obowiązywało sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości a nie MSR.
 8. Poprzez skorzystanie z estońskiego CITu stracisz prawo albo obowiązek do odliczania od dochodów spółek kapitałowych odliczeń takich jak ulga B+R, IPBOX, darowizny i ulga na złe długi.
 9. Zobowiązany będziesz do zapłaty ryczałtu w 6 kategoriach dochodów:

– dochód z zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem, w części przeznaczonej do podziału między wspólników lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem,

Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony: do wypłaty wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat) tj. zysk, który w następstwie uchwały o podziale lub pokryciu zysku finansowego netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem, w oparciu o zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe jednostki, jest przeznaczony do podziału między wspólników (stanowiąc dochód z tytułu podzielonego zysku), bądź na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem (stanowiąc dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat).

Znajduje to zastosowanie również w przypadku dochodu z tytułu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają wyłącznie zyski wypracowane w okresie tego opodatkowania (również w sytuacji, gdy zostaną przeznaczone na pokrycie strat powstałych sprzed tego okresu.

– dochód z tytułu ukrytych zysków, tj. świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem np.:

✓kwota pożyczki (kredytu) udzielonej przez spółkę wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu ze wspólnikiem, a także odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty spółce;
✓ nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c ustawy o CIT ponad ustaloną cenę tej transakcji, czyli wartości ustalonej na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
✓ równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;
✓ darowizny, prezenty czy wydatki na reprezentację;
✓ wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału, ze zmniejszenia wartości udziału, z wystąpienia wspólnika ze spółki lub ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;
✓ dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;
✓ odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;
✓ zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;
✓ świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Do świadczeń, z tytułu ukrytego zysku mogą też zaliczać się świadczenia dokonane z podmiotami powiązanymi mające związek np. z podziałem funkcji, aktywa lub ryzyka, korektą dochodowości, zarządzaniem udziałami w grupie kapitałowej; audytem przeprowadzanym w grupie kapitałowej; przekazywaniem know-how w ramach grupy kapitałowej; doradztwem w zakresie m.in. usług zarządzania, promocji czy reklamy, udostępnianiem wartości intelektualnej lub majątku.

Dochodem z tytułu ukrytego zysku mogą być też: świadczenia nabyte przez spółkę od podmiotu powiązanego, kwota pokrytych (poniesionych) przez spółkę kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu powiązanego, zwrot kosztów, efakturowanie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, kwoty wynikające z zapłaconej przez spółkę korekty dochodowości w grupie kapitałowej, świadczenia wykonane przez spółkę, jeśli związane są z takimi uzgodnieniami, które w efekcie przynoszą jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie przysporzenie (korzyść) dla podmiotu powiązanego, przy czym mogą być one zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, pieniężne bądź w naturze.

Z kategorii ukrytych zysków wyłączone są:

 • wynagrodzenia za świadczenia na rzecz spółki (przychody ze stosunku pracy), wynagrodzenia z wykonywania wolnego zawodu i zrównane (przychody osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji itp., przychody z umów zlecenia/o dzieło, przychody z tyt. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub podobnych) oraz częściowo zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone osobie fizycznej
 • wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, oraz innych składników majątku, przy czym: – gdy składniki majątku wykorzystywane są tylko na cele działalności gospodarczej – przysługuje wyłączenie w pełnej wysokości, – gdy składniki majątku wykorzystywane są również na inne cele niż działalność gospodarcza (tzw. użytek mieszany) – wyłączenie będzie przysługiwać w wysokości 50%
 • kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat
 • dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku (w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części)
 • dochód z tytułu zysku netto w części niepodzielonej lub nieprzeznaczonej na pokrycie straty w okresie stosowania ryczałtu – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem
 • dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.

W przypadku dochodów związanych z normalną działalnością spółki, za ukryte zyski nie można uznać, w szczególności wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związanej z używaniem samochodów osobowych, gdy wykorzystywane są tylko na cele działalności gospodarczej przysługuje wyłączenie w pełnej wysokości, gdy składniki majątku wykorzystywane są również na inne cele niż działalność gospodarcza (tzw. użytek mieszany) – wyłączenie będzie przysługiwać w wysokości 50%.

Świadczeniami, które nie powinny powodować powstania dochodu z tytułu ukrytego zysku, mogą być transakcje zakupu oraz sprzedaży, dokonywane w ramach podstawowej działalności podatnika, które wykonywane są na warunkach analogicznych jak wobec podmiotów niepowiązanych.

Takimi świadczeniami mogą być np. świadczenia podwykonawców niezbędne dla wytworzenia produktu końcowego w zakresie obróbki towarów czy dostarczania komponentów.

Jeśli warunki określonej transakcji z podmiotem powiązanym, mieszczące się w podstawowym przedmiocie działalności podatnika opodatkowanego ryczałtem, ustalone są na analogicznych zasadach jak transakcje dokonywane przez takiego podatnika z podmiotami niepowiązanymi i transakcja ta jest niezbędna w prowadzonej działalności gospodarczej, to nie powinny być one oceniane w aspekcie dochodu z tytułu ukrytego zysku.

W związku z w/w ukrytym zyskiem, istotnym jest, że jeżeli obecnie dużo świadczeń w spółce stanowi opisywany powyżej „ukryty zysk”, to zaprzestając otrzymywania faktur w w/w okolicznościach podatnik nie odliczy podatku Vat.

 1. W estońskim CIT występuje opcja kwartalnego VAT (do limitu sprzedaży 4 mln euro brutto rocznie).

Michał Gawlak
radca prawny

Zdjęcie: Dom J

Zajrzyj również do:

Poprzedni wpis:

Następny wpis: