Państwowa kompensata przysługująca ofiarom przestępstw

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna, Odszkodowania

Jak wskazano w tytule, jest to pewnego rodzaju odszkodowanie pieniężne wypłacane osobom (lub ich najbliższej rodzinie), które na skutek przestępstwa (czynu zabronionego) poniosły smierć, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia na okres przekraczający 7 dni.

Kompensata ta nie może przekroczyć 25 000 zł, a gdy ofiara poniosła śmierć – kwoty 60 000 zł. Kompensata ta jednak jest przyznawana w kwocie pokrywającej wyłącznie: utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, koszty pogrzebu. Kompensatę przyznaje się w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków, innych środków utrzymania lub kosztów, od sprawcy lub sprawców czynu zabronionego, z tytułu ubezpieczenia lub ze środków pomocy społecznej, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy czynu zabronionego zostali ustaleni.

Organem właściwym w sprawach o przyznanie kompensaty jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby uprawnionej do kompensaty. Postępowanie to toczy się z udziałem prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawie o to przestępstwo. Prokurator udziela osobie uprawnionej niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę, udostępnia wzór formularza wniosku o przyznanie kompensaty oraz udziela ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku.

Wniosek o kompensatę składa się do sądu w terminie 3 lat od dnia ujawnienia się skutków przestepstwa, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia jego popełnienia, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia do żądania kompensaty. Do wniosku o kompensatę należy dołączyć odpis zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, odpisy orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym (lub przygotowawczym), odpisy zaświadczeń lekarskich lub opinii biegłych dotyczących doznania przez ofiarę uszczerbku na zdrowiu oraz inne dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.

Jeżeli o kompensatę pośmiertną ubiega się osoba najbliższa, dołącza ona do wniosku dokumenty potwierdzające fakt pozostawania osobą najbliższą ofiary lub oświadczenie o pozostawaniu z nią we wspólnym pożyciu. Nadmienię jeszcze tylko, że osoba, której przyznano kompensatę z naruszeniem przepisów (czyli bezpodstawnie), jest obowiązana ją zwrócić. A sama podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o przyznanie tej kompensaty.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania tej kompensaty reguluje „ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych”.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: