Notariusz i jego zdolność upadłościowa

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Prawo dla biznesu, Upadłość i restrukturyzacja

W dniu 23 marca 2016 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 4/16. Dotyczyła ona kwestii tego, czy notariusz jest przedsiębiorcą oraz czy posiada zdolność upadłościową. Szczegóły w dalszej części wpisu, a więcej na ten temat już niebawem na blogu Zakończenie działalności firmy.

Sąd Najwyższy poszukiwał odpowiedzi na następujące pytanie:
Czy notariusz jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) w zw. z art. 43[1] k.c.?”.

Sąd stwierdził, że zgodnie z art. 43[1] Kodeksu cywilnego notariusz jest przedsiębiorcą. Pytanie sugerowało – poza wątpliwościami co do uznania notariusza za przedsiębiorcę – także odniesienie się do jego zdolności upadłościowej.

Treść art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa upadłościowego i naprawczego obowiązująca od 30 grudnia 2014 roku odpowiadała dzisiejszemu art. 1 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego, który stanowi:
Ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami.”.

Art. 5 ust. 1 wskazuje zaś, że „Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.”.

Wszystko wskazuje więc na to, iż notariusz jako przedsiębiorca posiada zdolność upadłościową.

Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego nie zostało jeszcze opublikowane. Jak tylko to nastąpi, na blogu umieszczę szerszy wpis dotyczący zdolności upadłościowej notariusza.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: