Zmiana klubu nie w czasie okna transferowego

Autor: Redakcja w kategorii: Pozostałe

Nierzadko zdarza się, że trafiają do mnie zapytania o to, czy zmiana klubu poza oknem transferowym a w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego jest możliwa. Problem ten jest popularny z różnych względów – od rodzinnych, przez naukę, aż po finansowe – dlatego dziś zajmę się jego wyjaśnieniem. Inne zagadnienia związane z prawem w piłce nożnej opisuję natomiast TUTAJ.

Otóż zmiana klubu podczas sezonu rozgrywkowego jest możliwa, jednak tylko wtedy, gdy wystąpi jedna z sytuacji opisanych w § 27 Uchwały nr VIII/24 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. Sytuacje te kształtują się następująco:

  • rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej bądź gimnazjum
  • zmiana przynależności klubowej tyczy się zawodnika, którego nie łączy umowa z żadnym klubem, a który to w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich – ani w Polsce, ani za granicą
  • rozwiązanie kontraktu z zawodnikiem za porozumieniem stron na skutek wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich dla przykładu w związku z likwidacją klubu lub sekcji piłkarskiej, zmianą zakresu działalności klubu bądź ogłoszeniem upadłości klubu, uwzględniając przy tym zapisy Uchwały nr IV/128 z dnia 17 kwietnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w spawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich
  • prawomocna decyzja lub decyzja objęta rygorem natychmiastowej wykonalności Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu bądź nieważność kontraktu
  • zmiana przynależności klubowej tyczy się zawodnika grającego na pozycji bramkarza w przypadku przewlekłej kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przynajmniej dwóch bramkarzy zgłoszonych do rozgrywek w danej klasie rozrywkowej
  • zmiana przynależności klubowej tyczy się zawodnika nigdy dotychczas niepotwierdzonego dla żadnego klubu
  • wystąpienie PZPN o wydanie ITC miało miejsce przed końcem okresu transferowego

Co więcej, poza okresami okien transferowych mogą być do gry potwierdzani tacy zawodnicy, których nigdy wcześniej nie zgłoszono i nie potwierdzono do żadnego klubu.

Trzeba dodać, iż zawodnicy, którzy do zakończenia letniego okna transferowego, czyli do 31 sierpnia posiadali status zawodnika wolnego, mogą zostać potwierdzeni do klubu już podczas sezonu rozgrywkowego, ale nie później niż do 28 lutego roku następnego, a potem uprawnieni do gry.

Analogicznie jest w przypadku zawodników, którzy do zakończenia zimowego okna transferowego, a więc do ostatniego dnia lutego, posiadali status zawodnika wolnego. Mogą oni zostać potwierdzeni do klubu podczas sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a dalej uprawnieni do gry.

Często mają również miejsce sytuacje, kiedy to zawodnicy rozwiązują kontrakty z klubami za porozumieniem stron poza okresami transferowymi, a nie zachodzą przypadki określone we wspomnianym § 27. Wtedy zmiana klubu poza oknem transferowym niestety nie jest możliwa.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: