Stypendium a deklaracja PIT

Autor: Redakcja w kategorii: PIT, Podatki

Ilekroć nadchodzi czas składania deklaracji PIT, tylekroć pojawiają się pytania – co należy wliczać do dochodu i rozliczać w deklaracji, a czego nie. Jednym ze świadczeń wywołujących wątpliwości w tym zakresie jest stypendium. Dziś rozstrzygnę ten problem.

Jeśli chodzi o stypendium – naukowe, sportowej bądź z tytułu aktywności społecznej – deklarację PIT muszą składać tylko te osoby, którym przyznano świadczenie wyższe niż 3 800 złotych, a jego źrodłem jest samorząd lub organizacja pozarządowa. Należy przy tym pamiętać, że obie te przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie.

Bazą do prawidłowego wypełnienia formularza PIT-37 jest PIT-8C, jaki samorząd lub organizacja pozarządowa wypłacająca stypendium winna była przesłać stypendystom do ostatniego dnia lutego 2016 roku. To formularz PIT-8C zawiera informację o kwocie zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

W praktyce niezmiernie istotną kwestią okazuje się fakt, iż organy skarbowe wymagają rozliczenia w deklaracji PIT wyłącznie nadwyżki ze stypendium, która przekroczyła próg wspomnianych już 3 800 złotych.

Warto natomiast pamiętać, że inne stypendium ze źródeł innych niż opisane powyżej jest w całości zwolnione z opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to stypendiów wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350):

  • stypendium naukowe i doktoranckie przyznawane na podstawie przepisów oświatowych
  • stypendium socjalne, które finansowane jest z budżetu państwa, samorządu bądź szkoły
  • stypendium zagraniczne przeznaczone na pokrycie kosztów rekrutacji, czesnego, ubezpieczenia czy zakwaterowania, które są jednak finansowane z programu rządowego, ustanowionego przepisami o szkolnictwie wyższym

Stypendium zwolnionym od opodatkowania PIT jest również stypendium zagraniczne ze środków zagranicznych, które otrzymują osoby przebywające za granicą czasowo. W tym przypadku wolna od podatku jest kwota równa diecie z tytułu zagranicznych podróży służbowych za każdy dzień otrzymywania stypendium. Można więc wywnioskować, że regulacja taka nie jest skierowana wyłącznie do studentów, ale też pracowników akademickich wyjeżdżających za granicę w ramach programu „Erasmus+”. Jeśli chodzi o pracowników uczelni wyższych, kwota stypendium zwykle przekraczała granicę zwolnienia od opodatkowania, dlatego Minister Finansów jeszcze w 2015 roku podjął decyzję o całkowitym niepobieraniu PIT od tych stypendiów. Dotyczy to tych stypendystów, którzy otrzymywali bądź otrzymują stypendium w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W końcu udało się pozytywnie rozstrzygnąć także problem tych, którzy w 2015 roku otrzymywali stypendium współfinansowane przez Unię Europejską – przykładowo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie osoby te nie muszą uwzględniać takich świadczeń w deklaracji PIT.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: