Zmiany dotyczące zasad wymierzania opłaty za legalizację samowoli budowlanej

Wojciech Kryczek - radca prawny Wojciech Kryczek - radca prawny

W swoim blogu Umowaorobotybudowlane.pl pisałem o nowych rozwiązaniach przewidzianych w projekcie nowego Kodeksu budowlanego. Jedna ze zmian dotyczy zasad naliczania opłaty w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.

Aktualnie opłata legalizacyjna naliczana jest na podstawie wzoru, który uwzględnia m.in. kategorię obiektu budowlanego. Kategorię obiektu budowlanego określa załącznik do ustawy Prawo budowlane. Obowiązujący sposób wyliczania opłaty legalizacyjnej prowadził do pewnych patologii. Już dawno zauważono, że np. w przypadku np. ganku opłata legalizacyjna jest taka sama jak opłata legalizacyjna w przypadku legalizacji dużego budynku mieszkalnego.

Według nowych zasad, do ustalania wysokości opłaty legalizacyjnej wymagana będzie znajomość wartości obiektu budowlanego. Wartość obiektu budowlanego będzie ustalana na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego. Inwestor będzie musiał przedstawić organowi nadzoru budowlanego opinię o wartości nielegalnie wzniesionego obiektu budowlanego. Po otrzymaniu takiej opinii, nadzór budowlany będzie zobowiązany przekazać ją organowi podatkowemu. Organ podatkowy będzie z kolei weryfikował to, czy przedstawiona w opinii rzeczoznawcy wartość obiektu odpowiada wartości rynkowej. W razie potrzeby będzie powoływał biegłego do określenia wartości obiektu budowlanego.

Jeśli wartość obiektu budowlanego zostanie już zweryfikowana, to organ podatkowy wymierzy w drodze decyzji opłatę legalizacyjną w wysokości 30% wartości obiektu budowlanego lub jego części, chyba że inwestor oświadczy, że odstępuje od legalizacji obiektu budowlanego lub jego części. Decyzja jak już stanie się ostateczna, zostanie przekazana do organu nadzoru budowlanego.

Projekt Kodeksu budowlanego wprowadza rozwiązanie oznaczające zmianę organu właściwego, do wymierzania opłaty legalizacyjnej. Jeśli zostanie przyjęty bez zmian, to opłatę będzie ustalał naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce prowadzenia robót budowlanych lub położenie obiektu budowlanego.

Obecnie projekt Kodeksu budowlanego znajduje się na etapie konsultacji.

Autor: Wojciech Kryczek - radca prawny, autor bloga o umowach dla inwestorów, wykonawców i podwykonawców, pt.: Umowa o roboty budowlane.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: