Zatrudnienie członków zarządu, czyli nowa ustawa kominowa

Małgorzata Regulska-Cieślak - radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak - radca prawny

Forma zatrudnienia członków zarządu nie od dziś była kwestią kontrowersyjną. Część osób uważała bowiem, że w odniesieniu do członków zarządu zawieranie z nimi umowy o pracę jest całkowicie niemożliwe, zaś inni odwrotnie.

9 września 2016 roku weszła w życie tzw. nowa ustawa kominowa, a mówiąc ściślej – ustawa z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202). Zastanawia mnie natomiast, czemu nazywa się ją nową ustawą kominową, skoro stara wciąż obowiązuje, ale w ograniczonym zakresie.

Przejdźmy jednak do rzeczy – w jakich spółkach znajdzie zastosowanie ta nowa ustawa? Chodzi o wszelkie spółki z udziałem Skarbu Państwa, do spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, spółek z udziałem komunalnych osób prawnych i spółek z udziałem państwowych osób prawnych. Przy czym pakiet akcji bądź udziałów takich podmiotów w spółce nie ma znaczenia – zasady wynagradzania osób wchodzących w skład organów zarządzających, także rad nadzorczych będzie regulowała nowa ustawa kominowa.

Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu członków zarządu

  • forma zatrudnienia członków zarządu – wyłącznie umowa cywilnoprawna (umowa o świadczenie usług zarządzania). Niemożliwe stało się zawieranie z członkami zarządu umowy o pracę. Uzasadnienie projektu nowej ustawy kominowej wskazywało co do tego, iż „ustawa określa również optymalny i jednolity model nawiązywania stosunku prawnego z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających – projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń będzie przewidywał, że: 1) z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej”
  • maksymalny okres wypowiedzenia – umowy będące podstawą zatrudnienia mogą przewidywać maksymalnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia
  • nowe zasady wynagradzania członków zarządu – według składnika stałego oraz składnika ruchomego
  • nowe stawki wynagradzania członków zarządu

Umowa cywilnoprawna w niektórych spółkach

Ustawa z 9 czerwca 2016 roku wspomina wyłącznie o jednej formie zatrudnienia, czyli umowie cywilnoprawnej, w niektórych spółkach. Mowa o spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz innych, o których wspominałam TUTAJ.

Już zawarte umowy o pracę

Wspomniana ustawa nie wskazuje jednak, co z już zawartymi umowami o pracę. Według mnie nie ma przesłanek do ich wypowiedzenia. Więcej pisałam o tym W TYM MIEJSCU.

Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu, kiedy z przepisów ustawy nie wynika tego typu nakaz, może dla spółki wywoływać konsekwencje w związku z roszczeniami pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

Autor: Małgorzata Regulska-Cieślak - radca prawny, autorka bloga Umowy z pracownikiem.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: