Wykreślenie z CEIDG

Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny

W jednym z ostatnich materiałów na blogu opisywałam nowelizację Prawa o stowarzyszeniach, która zacznie obowiązywać 20 maja 2016 roku. Natomiast 19 maja 2016 roku zmienione zostaną przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807). Mają one sprawić, że wykreślenie z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) będzie prostsze.

Podstawowy tryb dokonywania wpisów w CEIDG to tryb wnioskowy. Zasadniczo sprowadza się on do tego, że osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, samodzielnie decyduje o momencie jej zakończenia. Wpisy z urzędu mają miejsce jedynie wyjątkowo. Z dniem 19 maja 2016 roku w tym zakresie nie dojdzie do żadnych zmian. Inne będą jednak podstawy prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z urzędu.

Dziś wykreślenie z CEIDG z urzędu ma miejsce wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w art. 34 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Obligatoryjne jest wówczas przeprowadzenie postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Po nowelizacji z 19 maja 2016 roku w niektórych przypadkach wykreślenie z CEIDG będzie miało miejsce w drodze czynności materialno-technicznej, w terminie 7 dni, a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie znajdą zastosowania. Będą to następujące sytuacje:

  • zaprzestanie działalności gospodarczej, którego przyczyną jest zgon przedsiębiorcy;
  • upływ 24-miesięcznego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • orzeczenie prawomocnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

W pozostałych przypadkach wciąż konieczne będzie przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Zastosowanie rygorów procedury oraz poddanie decyzji kontroli instancyjnej będzie następowało m.in. gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa lub stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (z innych powodów niż zgon).

Informacje o wykreśleniu z CEIDG w drodze czynności materialno-technicznej trafią automatycznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zupełnie nowym rozwiązaniem będzie konieczność posiadania tytułu prawnego do nieruchomości i legitymowanie się nim przed ministrem właściwym do spraw gospodarki. Przedsiębiorca, który nie będzie mógł wykazać tego tytułu (lub nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, zostanie wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej.

Warto pamiętać, że wykreślenie z CEIDG nie jest równoznaczne z usunięciem danych w rejestrze. Wciąż każdy może je odnaleźć przy zaznaczeniu w wyszukiwarce przedsiębiorców pola „uwzględnij wykreślone”. Dane zawarte w CEIDG nie mogą bowiem być z niej usunięte.

Autor: Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny, autorka bloga o sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu restrukturyzacji, likwidacji i upadłości spółki, pt.: Zakończenie działalności firmy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: