Właściwość sądu ze względu na miejsce wykonania umowy

Karol Sienkiewicz - radca prawny Karol Sienkiewicz - radca prawny

Jeśli jako wierzyciel masz zamiar dochodzić przed sądem spełnienia świadczenia przez swojego dłużnika, musisz zwrócić uwagę na właściwość sądu. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy z kontrahentem nie dokonaliście wyboru sądu w umowie (po więcej na ten temat zapraszam TUTAJ),

Ustalając właściwość sądu w sprawach o zapłatę znaczenie ma właściwość miejscowa. Ogólna zasada, wywodząca się z prawa rzymskiego zakłada, że pozew należy wnieść do sądu właściwego dla pozwanego.

Czasem oznacza to sąd znajdujący się na drugim końcu Polski. Istnieją jednak możliwości, które pozwalają wnieść wierzycielowi pozew do sądu, który znajduje się w pobliżu jego siedziby. Od przywoływanej zasady przewiduje się wiele wyjątków, a jeden z nich wynika wprost z art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.):
Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.”.

W naszym polu zainteresowań znajduje się pojęcie wykonania umowy. Otóż dla przykładu wykonanie umowy sprzedaży polega na zapłacie oznaczonej sumy pieniężnej (ceny) przez kupującego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, spełnienie świadczenia powinno zaś nastąpić w miejscu zamieszkania bądź siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia tego świadczenia.

Tak dochodzimy do konkluzji, że sądem właściwym jest nie tylko sąd miejsca zamieszkania bądź siedziby pozwanego, ale także sąd położony najbliżej naszej siedziby jako wierzyciela.

Sytuacja ta jest określana mianem właściwości przemiennej. Polega to na tym, że to osoba wnosząca pozew wybiera, czy uczyni to w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, czy w sądzie właściwym dla miejsca wykonania umowy.

Istotną kwestią jest również konieczność uzasadnienia tego wyboru. W tym celu warto podać przywoływaną wyżej podstawę prawną (art. 34 k.p.c.) oraz wskazać swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Autor: Karol Sienkiewicz - radca prawny, autor blogów: Dochodzenie wierzytelności oraz Prawo dla pracodawcy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: