Upadłość konsumencka. Jak napisać wniosek?

Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny

Czy ogłoszenie upadłości jest możliwe tylko w przypadku przedsiębiorców? Nie – mogą to zrobić także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jest to tzw. upadłość konsumencka. Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku, który musi spełnić konkretne wymogi.

Na początek – wniosek

Jak już wspomniałam, upadłość konsumencka dotyczy osoby fizycznej. Dlatego wniosek powinien zawierać jej dokładne dane osobowe. Ważne jest także oznaczenie sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla sprawy, rodzaju pisma (tutaj: „wniosek”) i wskazanie osnowy wniosku (o co się wnosi). Na końcu pisma musi znaleźć się podpis wnioskodawcy.

Jak wygląda wniosek?

Pozostałe wymogi co do informacji, jakie należy wskazać we wniosku, wynikają wprost z ośmiu punktów art. 4912 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 (przepisy dotyczące przesłanek oddalenia wniosku).

Dłużnik nie jest obowiązany do złożenia oświadczenia o prawdziwości podanych przez siebie danych. Sąd może natomiast uznać, że informacje te są nieprawdziwe bądź niepełne i oddalić wniosek.

Co z sądem?

Upadłość konsumencka należy w I instancji do właściwości sądów rejonowych. Dla osób mieszkających w Toruniu i okolicach, bądź posiadających na tym obszarze swój majątek, będzie to Wydział V Gospodarczy Sądu Rejonowego w Toruniu przy ulicy Mickiewicza 10/16.

Dla kogo upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest ogłaszana przez sąd ogłasza wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny. Oznacza to, że nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – nie płaci w terminie kolejnych faktur czy rat kredytu. Złożenie wniosku jest jednak prawem, a nie obowiązkiem dłużnika. Co istotne, w przypadku upadłości konsumenckiej uprawnienie do złożenia wniosku nie przysługuje natomiast jego wierzycielom.

Autor: Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny, autorka bloga o sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu restrukturyzacji, likwidacji i upadłości spółki, pt.: Zakończenie działalności firmy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: