Ubezpieczenie KRUS rolnika prowadzącego działalność gospodarczą

Avatar Rafał Chmielewski

Czy rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może być ubezpieczony w KRUS?

KRUS od osoby, która jest rolnikiem i jednocześnie prowadzi też pozarolniczą działalność gospodarczą i jest ubezpieczona w KRUS, domaga się co miesiąc kwoty 2 razy po 264,00 zł- Po pierwsze z tytułu ubezpieczenia jako rolnik, a po drugie – z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Oczywiście suma tych składek jest niższa aniżeli kwota miesięcznego ubezpieczenia w ZUS.

Warto wiedzieć, że nie tylko rolnik, ale także domownik rolnika, może skorzystać z ubezpieczenia w KRUS, jeśli prowadzi działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie w KRUS – warunki

Jakie są warunki przewidziane zarówno dla rolnika jak i domownika rolnika aby aby mógł być ubezpieczony w KRUS? Oto one:

  1. podleganie wcześniejszemy ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie przez co najmniej 3 lata i prowadzenie działalności rolniczej, lub stała praca w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  2. złożenie w KRUS oświadczenia o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Przy czym niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu;
  3. Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS;
  4. brak stosunku pracy oraz stosunku służbowego;
  5. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  6. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Rolnik lub domownik prowadzący w poprzednim roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązany jest złożyć w KRUS wraz z oświadczeniem, o którym jest mowa w pkt 2) 

Minusem ubezpieczenia w KRUS jest oczywiście wysokość w późniejszych latach emerytury rolniczej. Jednak na pewno możliwość wyboru ubezpieczenia w KRUS zadowala niejedną osobę, która zamierza założyć działalność gospodarczą a jest rolnikiem.

Więcej na temat ubezpieczenia rolniczego w KRUS przeczytasz w moim blogu Prawo w Gospodarstwie Rolnym, do czego Cię zachęcam.

A jeśli chciałbyś się dowiedzieć czegoś, co dotyczy ograniczeń w podziale i sprzedaży ziemi rolnej, zachęcam Cię do zapoznania się artykułem pt.: Ograniczenia podziału i sprzedaży ziemi rolnej.

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Poprzedni wpis:

Następny wpis: