Spółka jawna z karanym wspólnikiem

Małgorzata Koczan Małgorzata Koczan

Coraz częściej spotykam się z wątpliwościami Klientów, czy spółka jawna może powstać i funkcjonować z karanym wspólnikiem. Zasadniczo nie ma z tym problemu, ale istnieją pewne wyjątki.

Sąd stosuje środki karne

Po pierwsze, Sąd skazując daną osobę za pewne przestępstwa może zastosować środki karne, do których zalicza się zakaz prowadzenia określonego rodzaju działalności, wykonywania jakiegoś zawodu czy zajmowania wskazanego stanowiska w przedsiębiorstwie. Szczególnie ten ostatni przykład może mieć wpływ na sytuację wspólnika podmiotu, jakim jest spółka jawna.

Spółka jawna w sądzie upadłościowym

Podobnie sąd upadłościowy, zgodnie z art. 373 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, może postanowić o odebraniu prawa do wykonywania działalności gospodarczej w ogóle, bądź o ograniczeniu udziału w spółkach handlowych. Co więcej, sąd upadłościowy jest uprawniony do orzeczenia czasowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, albo zakazu reprezentowania spółek, jeśli osoba której zakaz dotyczy nie uczyniła zadość obowiązkom dotyczącym upadłości.

KSH nie ogranicza wspólnika

Natomiast art. 18 Kodeksu spółek handlowych przewiduje zakaz pełnienia określonych w treści przepisu stanowisk w ramach spółki kapitałowej przez osobę, która została skazana za przestępstwa związane z działalnością gospodarczą. Wspólnicy spółki jawnej, jak i wspólnicy spółki kapitałowej nie mieszczą się jednak w zakresie podmiotowym przywoływanego artykułu. Należą bowiem do niego wyłącznie osoby pełniące określone funkcje w spółce kapitałowej, które nie muszą posiadać statusu wspólnika, a więc m.in. członkowie zarządu bądź komisji rewizyjnej.

Restrykcyjne prawo zamówień publicznych

Jak widać w polskim systemie prawnym nie istnieje przepis, który expressis verbis zakazywałby osobom karanym bycia wspólnikiem spółki jawnej. Są natomiast przepisy wprowadzające pewne ograniczenia wobec takich spółek jawnych co do określonych rodzajów działalności lub aktywności. Dla przykładu taką regulację wprowadza art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zabraniający ubiegania się o udział w zamówieniu publicznym takim spółkom jawnym, w których wspólnikiem jest osoba skazana za wskazane w treści przepisu przestępstwa.

Autor: Małgorzata Koczan, radca prawny, autorka bloga Spółka jawna - aspekty prawne i podatkowe.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: