Spółdzielnia energetyczna, czyli jak nowe pojęcia wymagają wyjaśnienia

Michal Kornasiewicz - adwokat Michal Kornasiewicz - adwokat

Spółdzielnia energetyczna to nowe pojęcie, które na pewno trzeba wyjaśnić. Przede wszystkim dlatego, że spółdzielnia jest rozumiana tutaj tak, jak na gruncie ustawy Prawo spółdzielcze, ale mniej oczywisty jest zakres działalności takiej spółdzielni.

Otóż spółdzielnia energetyczna za przedmiot swojej działalności ma wytwarzanie:

  • energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii (OZE) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW;
  • biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie większej niż 40 mln m3;
  • ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MWt,

a ponadto równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji bądź obrotu energii elektrycznej, biogazu czy ciepła dla potrzeb własnych spółdzielni energetycznej oraz jej członków, przyłączonych do określonej obszarowo sieci:

  • dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV;
  • dystrybucyjnej gazowej;
  • ciepłowniczej,

na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w myśl przepisów o statystyce publicznej.

Spółdzielnia energetyczna została dopuszczona do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE, uzyskując przy tym oddzielny koszyk technologiczny.

Ustawa nowelizująca obok pojęcia jakim jest spółdzielnia energetyczna, wprowadza także pojęcie zamkniętego systemu dystrybucyjnego, jednak bez jego legalnej definicji. Uprawnionym do uznania danego systemu dystrybucyjnego za zamknięty jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Uznanie takie może jednak nastąpić po spełnieniu określonych przesłanek:

  • dostarczanie przez system energii elektrycznej tylko do członków spółdzielni energetycznej lub operatora tego systemu bądź jeśli liczba użytkowników systemu jest mniejsza niż 1000;
  • w każdym wypadku z systemu zaopatrywani są tylko odbiorcy, którzy zawarli umowy kompleksowe;
  • operator systemu, z którym planuje współpracować spółdzielnia energetyczna, zobowiązany jest do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo energetyczne.

Autor: Michal Kornasiewicz - adwokat, autor bloga o wszystkim, co o prawnej stronie odnawialnej energii powinieneś wiedzieć, pt.: Zielone prawo.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: