Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata

Wojciech Drapała - adwokat Wojciech Drapała - adwokat

Opłata za przekształcenie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności to w rzeczywistości swego rodzaju cena, jaką użytkownik wieczysty musi ponieść w związku z tym, że staje się właścicielem danego gruntu. W tym wpisie właśnie o opłatach za przekształcenie, a więcej o użytkowaniu wieczystym na moim nowym BLOGU.

Opłata za przekształcenie ustalana jest w drodze decyzji przez właściwy do tego organ.

Cenę nieruchomości, której dotyczy przekształcenie, określa się na poziomie równym wartości tej nieruchomości. Na poczet ceny zalicza się kwotę wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na dzień sprzedaży. Dla tego celu stosuje się tzw. operat szacunkowy.

Opłata może zostać rozłożona na wniosek użytkownika wieczystego na oprocentowane raty w okresie od 10 do 20 lat, ale wnioskodawca może wystąpić też o raty na okres niż 10 lat.

Organ właściwy w sprawie wydania decyzji o opłacie za przekształcenie jest uprawniony do udzielenia bonifikaty od tej opłaty w przypadku nieruchomości będących własnością:

  • Skarbu Państwa – w oparciu o zarządzenie wojewody
    • Przy nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa organ właściwy w sprawie wydania decyzji może, w oparciu o zarządzenie wojewody, udzielić bonifikaty od opłaty w stawce wyższej niż 50%.
    • Dodatkowo, jeśli chodzi o nieruchomości należące do Skarbu Państwa, a co do których prawo użytkowania wieczystego osoby fizyczne uzyskały przed dniej 5 grudnia 1990 roku oraz w odniesieniu do ich następców prawnych – organ właściwy w sprawie wydania decyzji, udziela na wniosek 50% bonifikaty od opłaty.
  • Jednostek samorządu terytorialnego – w oparciu o uchwałę właściwej rady bądź sejmiku
    Przy nieruchomościach będących własnością jednostki samorządu terytorialnego organ właściwy w sprawie wydania decyzji może, w oparciu o uchwałę właściwej rady bądź gminy, udzielić bonifikaty od opłaty w stawce wyższej niż 50%.

Przy nieruchomościach bądź ich częściach wpisanych do rejestru zabytków, opłata za przekształcenie podlega obniżeniu o 50%.

Jeśli w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku o przekształcenie dokonywano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, to opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustala się zgodnie z wartością nieruchomości określoną przy aktualizacji.

Autor: Wojciech Drapała - adwokat, autor bloga o tym, jak dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia z OC, pt.: Odszkodowanie z OC sprawcy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: