Podatek za podatnika będą mogły zapłacić inne podmioty

Anna Patoleta, adwokat Anna Patoleta, adwokat

Gwoli przypomnienia jeszcze w tym roku:

Im bliżej końca roku, tym głośniej mówi się o zmianach, jakie od 1 stycznia 2016 roku czekają nas w prawie podatkowym. Jedną z ważniejszych reform jest ta, zgodnie z którą podatek za podatnika będą mogły zapłacić inne podmioty. Więcej na ten temat w poniższym tekście.

Podatek do zapłacenia z problemami

Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi – może zaistnieć w naszym życiu sytuacja, kiedy nie będziemy mogli sami zapłacić podatku. Wówczas najczęściej szukamy pomocy wśród członków rodziny, albo najbliższych znajomych.

Prawne wątpliwości

Pojawia się jednak pytanie, czy prawo przewiduje w ogóle rozwiązanie, by podatek uregulował inny od podatnika podmiot oraz czy wtedy zobowiązanie podatkowe wygaśnie, a podatnik zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty? Orzeczenia sądów administracyjnych rozstrzygają tę kwestię dwojako.

Nikt za podatnika nie zapłaci…

Pierwszy pogląd zakłada, że organ podatkowy jest uprawniony do przyjęcia świadczenia tylko od takiego podmiotu, z którym pozostaje w bezpośrednim stosunku administracyjno-prawnym. Mowa tutaj o podatniku bądź płatniku. Oznacza to, że jeśli podatek ureguluje osoba trzecia, zobowiązanie nie wygaśnie i podatnik nie zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty.

…A może jednak zapłaci

Inne stanowisko orzecznictwa łączy wygaśnięcie zobowiązania z zapłatą podatku, niezależnie od tego, czy należność uiści podatnik, płatnik czy inny podmiot. Zmiany prawa podatkowego wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 roku odpowiadają właśnie temu rozwiązaniu.

W 2016 roku na pewno

Podatek będą mogły zapłacić następujące podmioty poza podatnikiem:

  • małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – bez ograniczenia kwotowego
  • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – bez ograniczenia kwotowego
  • inny podmiot, pod warunkiem, że kwota podatku nie przekracza 1000 zł
    Limit ten jest przejawem zasady, że podatek powinien płacić sam podatnik.

Co więcej, jeśli mowa o powyższych punktach, o ile treść dowodu zapłaty nie będzie rodzić wątpliwości dotyczących przeznaczenia zapłaty na pokrycie zobowiązania podatnika, zastosowanie znajdzie domniemanie, iż zapłata następuje ze środków samego podatnika.

Autor: Anna Patoleta, adwokat, autorka bloga podatkach w spółkach i nie tylko, pt.: Podatkowa odpowiedzialność menadżera.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: