Odwołanie z funkcji członka zarządu a wypowiedzenie

Karol Sienkiewicz - radca prawny Karol Sienkiewicz - radca prawny

W ostatnim czasie często mówi się o zmianach w zarządach wielu spółek. Stąd warto przybliżyć nieco skutki rozwiązania stosunku pracy z członkiem zarządu. Zwykle bowiem odwołanie z funkcji członka zarządu powoduje, że nie ma już powodów do utrzymywania z nim stosunku pracy.

Z takimi przypadkami wiąże się instytucja wypowiedzenia umowy o pracę. Bardzo ważne jest jednak charakter takiego wypowiedzenia. Wypowiadał się już na ten temat Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń (sygn. akt II PK 184/09). Jego zdaniem zasadniczo rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę z pracownikiem odwołanym z funkcji członka zarządu to wypowiedzenie złożone z przyczyn niedotyczących pracownika.

Ten stan rzeczy wynika z zasady dotyczącej wszystkich wypowiedzeń składanych przez pracodawcę. W jej myśl ciężar dowodu co do istnienia przyczyny wypowiedzenia spoczywa na pracodawcy (o innych jego obowiązkach przeczytasz na blogu Prawo dla pracodawcy), choć to pracownik odwołuje się od wypowiedzenia do sądu pracy. Ów pracownik jest jedynie obowiązany do wykazania tych okoliczności, które powołał twierdząc, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione.

Jeśli chodzi o odwołanie z funkcji członka zarządu jako podstawę późniejszego wypowiedzenia – pracodawca musi wykazać, że odwołanie takie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka zarządu. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że odwołanie z funkcji członka zarządu nastąpiło z przyczyn niedotyczących tego członka.

W takim przypadku powstaje obowiązek wypłaty ustawowej odprawy zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych:
Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.”.

To natomiast może mieć znaczenie dużo większe, kiedy odniesie się do nowego, zryczałtowanego podatku od odpraw umownych w wysokości aż 70% po przekroczeniu wskazanego progu. Odprawy ustawowe są wciąż objęte „zwykłym” podatkiem dochodowym.

Autor: Karol Sienkiewicz - radca prawny, autor blogów: Dochodzenie wierzytelności oraz Prawo dla pracodawcy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: