Odnawialne źródła energii. Nowelizacja ustawy

Michal Kornasiewicz - adwokat Michal Kornasiewicz - adwokat

Prace nad nową ustawą, która reguluje zagadnienia związane z sektorem odnawialnych źródeł energii trwały od 2012 roku. Ustawa weszła w życie 4maja 2015roku, jednak z wyłączeniem przepisów regulujących system mający na celu zachęcanie do inwestycji w odnawialne źródła energii, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Tuż przed planowanym wejściem w życie tej najważniejszej części postanowiono przesunąć o pół roku rozpoczęcie obowiązywania przepisów dotyczących wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Przesunięcie uzyskania mocy obowiązującej przez rozdział IV ustawy OZE było możliwe dzięki ustawie z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Tylko art. 75, 76, 78 ust. 7-11 oraz art. 106-115 weszły w życie wcześniej, bo już odpowiednio 1 maja 2015 roku oraz 1 października 2015 r. Odnoszą się one do zasad prekwalifikacji wytwórców chcących brać udział w aukcji, a także wydawania zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji, ustalania regulaminu aukcji i funkcjonowania Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S. A. w Bytomiu.

Wspomniany rozdział IV zawiera w sobie regulacje mechanizmów oraz instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego i ciepła. W praktyce to przepisy o wręcz fundamentalnym znaczeniu dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Odłożenie o sześć miesięcy wejścia w życie tych przepisów powoduje, że przez ten czas utrzymane zostaną jeszcze obecne zachęty wykorzystujące świadectwa pochodzenia. Polega to na obowiązku uzyskania i przedłożenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia bądź świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego dla energii elektrycznej lub analogicznie dla biogazu rolniczego. Dokonuje tego m.in. odbiorca przemysłowy czy przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające, albo obracające energią i sprzedające ją odbiorcom końcowym, którzy nie są już odbiorcami przemysłowymi. Przy czym warunkiem jest, by owa energia elektryczna lub gaz rolniczy były wytworzone w instalacjach odnawialnych źródeł energii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie ekonomicznej. O tym, kiedy obowiązek ten uznaje się za spełniony piszę szerzej na moim blogu – TUTAJ. Znajdziesz tam także wyjaśnienie, po co omawiana nowelizacja w ogóle powstała.

Od 1 stycznia tego roku ze wsparcia wykluczono natomiast źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 5 MW, które do wytworzenia energii stosowały hydroenergię. Wyraźnie ograniczono również wsparcie dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach spalania wielopaliwowego. To oni, nie wliczając tutaj wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, mają prawo do stosowania świadectw pochodzenia korygowanych współczynnikiem 0,5.

Autor: Michal Kornasiewicz - adwokat, autor bloga o wszystkim, co o prawnej stronie odnawialnej energii powinieneś wiedzieć, pt.: Zielone prawo.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: