Od 1 stycznia 2016 r. nowe zasady ustalania odsetek ustawowych

Wojciech Kryczek - radca prawny Wojciech Kryczek - radca prawny

1 stycznia 2016r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowa regulacja prawna ma uprościć naliczanie odsetek ustawowych.

Stopa referencyjna NBP

Zmiana polega na tym, że przy ustalaniu wysokości odsetek ustawowych będziemy posługiwać się stopą referencyjną NBP (obecnie jest ona na poziomie 1,5%). Stopa referencyjna jest to minimalna cena po jakiej NBP organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Całkowicie zrezygnowano z posługiwania się stopą kredytu lombardowego NBP, która aktualnie jest stosowana do określania wysokości odsetek maksymalnych. Odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Odsetki ustawowe na starych zasadach

Obecnie wysokość odsetek ustawowych ustalana jest przez Radę Ministrów, która określając ich wysokość kieruje się określonym wytycznymi. Są one na tyle ogólnie sformułowane, że może dochodzić do dość specyficznych sytuacji. Przykładem był rok 2014, kiedy to na początku października Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę kredytu lombardowego NBP do 3,00%. Powstała sytuacja w której odsetki ustawowe były przez pewien czas wyższe od odsetek maksymalnych.

Odsetki ustawowe na nowych zasadach

Zmiany obejmują nie tylko sposób ustalania odsetek ustawowych, ale i odsetek maksymalnych. Odsetki maksymalne również będą powiązane ze stopą referencyjną NBP.

W przypadku odsetek w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą stanowiły sumę: stopy referencyjnej NBP oraz 8 punktów procentowych. Wysokość tych odsetek będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Co do odsetek ustawowych na podstawie Kodeksu cywilnego, to odsetki ustawowe za opóźnienie będą wynosiły sumę: stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. Wysokość tych odsetek będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez Ministra Sprawiedliwości. Odsetki maksymalne za opóźnienie będą stanowiły dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Nowością jest wprowadzenie do Kodeksu cywilnego uregulowania w zakresie odsetek kapitałowych. W przypadku zastrzeżenia tych odsetek przy dokonaniu czynności prawnej (np. przy umowie pożyczki), o ile nie zostanie ustalona wysokość oprocentowania w umowie, można będzie domagać się odsetek ustawowych kapitałowych  stanowiących sumę: stopy referencyjnej NBP oraz 3,5 punktów procentowych. Wysokość tych odsetek będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez Ministra Sprawiedliwości. Odsetki maksymalne wynikające z czynności prawnej (kapitałowe) będą stanowiły dwukrotność wysokości odsetek ustawowych. Więcej na ten temat dowiesz się z mojego artykułu stąd >>

Autor: Wojciech Kryczek - radca prawny, autor bloga o umowach dla inwestorów, wykonawców i podwykonawców, pt.: Umowa o roboty budowlane.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: