Miejsce pracy w umowie o pracę

Małgorzata Regulska-Cieślak - radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak - radca prawny

Ostatnio dostałam od jednej z moich Klientek taką wiadomość:
„Pani Małgorzato jest problem. Mamy sprawę w sądzie. Miejsce pracy wskazane w umowie o pracę to Warszawa, a myśmy wysyłali pracownika bardzo często na serwis naszych urządzeń do Zabrza. Praktycznie w każdym tygodniu nasz konsultant tam jechał. Teraz wniósł pozew o zapłatę z tytułu diet.”

Zastanowiło mnie, w jaki sposób została skonstruowana ta umowa o pracę, jeśli pojawiła się wątpliwość w kwestii stanu faktycznego, czyli czy rzeczywiście miały miejsce podproże służbowe. Teraz należy przyjrzeć się temu bliżej.

Miejsce pracy w kontekście podróży służbowej

Zasadniczo nie ma obowiązku, by miejsce pracy było w treści umowy o pracę wskazane w sposób dokładny. Przy podróżach służbowych i ich rozliczaniu stosuje się zasadę, iż pracownikowi wykonującymi na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbowych.

Uznanie wyjazdu pracownika za podróż służbową jest możliwe, gdy pracownik wykonuje polecenia pracodawcy: poza siedzibą tego pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, jednak ważnym elementem ocennym jest tutaj fakt, czy pracownik ów ma do wykonania polecone mu zadanie w podróży służbowej, które na tle jego obowiązków cechuje się nietypowością i okazjonalnością, czy wykonuje tę pracę dłuższy czas w innej lokalizacji niż wskazana w treści umowy o pracę. O ile podczas podróży służbowej ma do realizacji zadania, które wykonuje na co dzień, ale w innych miejscach, to nie uważa się tego za zadania wykonywane przy podróży służbowej.

Doskonałym przykładem dla wyjaśnienia liberalizmu tej problematyki są pracownicy budów. W ich umowach o pracę miejsce wykonywania pracy można określić jako miejsce, w którym konkretny pracodawca prowadzi budowę bądź innego typu stałe prace, czy też ze wskazaniem na jakim obszarze geograficznym będzie miało to miejsce. Wtedy dla takiego pracownika za stałe miejsce pracy na gruncie art. 775 § 1 Kodeksu pracy uznaje się to miejsce, ale w granicach wskazanych przez umowę o pracę – gdzie pracownik przez dłuższy czas, stale i systematycznie świadczy pracę – tj. miejsce budowy prowadzonej przez pracodawcę.

Kilka przykładów

Orzecznictwo jako prawidłowe wskazuje przykładowo w ten sposób określone miejsca pracy w treści umowy o pracę:

  • budowy wg wskazań pracodawcy” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2016 roku – sygn. akt III AUa 1659/14)
  • obszar geograficzny taki jak „całe województwo mazowieckie” – jest uzasadniony w odniesieniu do handlowców, monterów, serwisantów etc. Obszar winien być tak określony, by odpowiadał faktycznemu terenowi, po którym pracownik przemieszcza się podczas wykonywania umówionej pracy. Obszar ten stanowi nie tylko miejsce pracy pracownika na gruncie art. 29 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, ale jest też stałym miejscem pracy w myśl art. 775 § 1 tej ustawy. Tak rozumując pracownik mobilny odbywa podróż służbową wyłącznie wtedy, gdy otrzyma od swojego pracodawcy polecenie wykonania zadania poza wskazanym obszarem, natomiast zmiana miejsca wykonywania pracy będzie miała charakter jedynie krótkotrwały (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 roku – sygn. akt II PZP 11/08)

Wnioski

Pracownik, co do którego w treści umowy o pracę wskazano jako miejsce wykonywania pracy określony obszar, nie znajduje się w podróży służbowej, o ile tego obszaru nie opuszcza.
Nie jest więc podrożą służbową wykonywanie pracy w kilku miejscowościach, jeśli przedmiotem zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy w tych miejscowościach.

Autor: Małgorzata Regulska-Cieślak - radca prawny, autorka bloga Umowy z pracownikiem.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: