Lokatorzy z nowym orężem przeciw czyścicielom kamienic

Natalia Klima-Piotrowska - adwokat Natalia Klima-Piotrowska - adwokat

We wrześniu Sejm przegłosował przyjęcie nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz ustawy Prawo budowlane. Dzięki temu lokatorzy zyskują zapowiadaną od dawna możliwość skuteczniejszej obrony przed działaniami tzw. czyścicieli kamienic.

Jak działają czyściciele?

Głównym celem zmiany przepisów jest to, by lokatorzy mieli zapewnioną ochronę przed praktykami firm windykacyjnych, a nawet właścicieli nieruchomości, które zmierzają do wymuszenia opuszczenia zajmowanego lokalu. Zwykle polega to dla przykładu na odłączeniu energii elektrycznej czy zakręcaniu wody.

Wyższy czynsz to też przemoc?

Być może w tej kategorii mieści się także podniesienie czynszu. O ile ma to na celu pozbycie się lokatora, jest to zachowanie godne potępienia. Ukrócenie tego rodzaju zachowań może jednak zostać odebrane jako ingerencja w prawo własności przysługujące właścicielowi nieruchomości. Obecnie sytuacja ta zmieniła się na lepsze. Wiele zależy tutaj jednak od tego, jak ukształtuje się orzecznictwo sądowe.

Lokatorzy chronieni kodeksem karnym

Po pierwsze, w art. 191 Kodeksu karnego wprowadzono §1a, w myśl którego każdy, kto celem zmuszenia innej osoby do określonego działania bądź zaniechania stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Represje w prawie budowlanym

Po drugie, w prawie budowlanym wprowadzono nowy obowiązek spoczywający na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Podmiot taki musi przeprowadzić kontrolę, kiedy lokatorzy zamieszkujący lokal w nieruchomości zgłoszą dokonanie nieuzasadnionych względami technicznymi bądź użytkowymi ingerencji lub naruszeń powodujących, że obiekt nie jest utrzymany w szeroko rozumianym należytym stanie technicznym. Kontrola powinna zostać przeprowadzona w ciągu 3 dni od zgłoszenia. Niezastosowanie się do tej regulacji jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

Nadzór budowlany zadecyduje

Jeśli zostaną stwierdzone naruszenia lub ingerencje, właściwy organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wydania nakazu usunięcia tych naruszeń lub ingerencji, a także przywrócenia stanu poprzedniego. Nieuczynienie zadość temu obowiązkowi to kolejne już wykroczenie, za które przewiduje się karę grzywny w wysokości do 2 000 złotych.

Autor: Natalia Klima-Piotrowska - adwokat, autorka bloga dla zarządców i współwłaścicieli, pt.: Wspólnoty mieszkaniowe duże i małe.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: