Koniec funkcjonowania spółek w Rejestrze Handlowym B

Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny

Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 121 poz. 770 ze zm.) stanowi, że „do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.”. Co więc dzieje się ze spółką z o.o. czy akcyjną, wpisaną dotychczas do Rejestru Handlowego B (RHB), która nie przerejestrowała się do końca 2015 roku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 9 ust. 2a przywołanej wyżej ustawy. Jeśli spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wpis do KRS, to uznaje się ją za wykreśloną z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Mienie spółki nabywa z mocy prawa Skarb Państwa, który jednocześnie ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za jej zobowiązania. Natomiast uprawnienia wszystkich wspólników, a także innych osób, którym przysługuje udział w majątku likwidacyjnym, wygasają w momencie wykreślenia spółki z RHB.

Data 1 stycznia 2016 r. jest istotna również dla wierzycieli spółki uznanej za wykreśloną. W tym dniu bowiem otwiera się dla nich roczny termin na dochodzenie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa. Jeśli natomiast wierzyciel dysponuje tytułem egzekucyjnym, musi w ciągu roku od dnia nabycia mienia spółki wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności skierowanej przeciwko Skarbowi Państwa.

Podmioty nieprzerejestrowane do KRS tylko do 31 grudnia 2015 roku mogły wykorzystywać odpisy, wyciągi czy zaświadczenia o wpisie w RHB, a i to wyłącznie w zakresie niezbędnym dla rejestracji spółki bądź dochodzenia roszczeń. Po 1 stycznia 2016 r. posłużenie się takim dokumentem nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Co jeszcze zmieniło się dla przedsiębiorców od początku 2016 roku? Sprawdź TUTAJ!

Autor: Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny, autorka bloga o sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu restrukturyzacji, likwidacji i upadłości spółki, pt.: Zakończenie działalności firmy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: