Komornik egzekwuje wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Grzegorz Mania - aplikant adwokacki Grzegorz Mania - aplikant adwokacki

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN wydał wyrok bądź została przed nim zawarta ugoda. Pomimo tego klub nie wypłaca zawodnikowi należności stwierdzonych tym wyrokiem lub ugodą. W takiej sytuacji może pomóc komornik. O szczegółach poniżej, a o innych kwestiach prawnych dla piłkarzy TUTAJ.

Klauzula wykonalności

Pierwsze co trzeba zrobić, to uzyskać klauzulę wykonalności. Zgodnie z treścią art. 1212 Kodeksu postępowania cywilnego wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem mają moc prawną równą wyrokowi sądu powszechnego czy ugodzie zawartej przed sądem powszechnym. Ma to jednak miejsce wtedy, gdy sąd powszechny je uznał, albo stwierdził ich wykonalność.

W tej sytuacji sąd orzeka na wniosek strony (podlegający stałej opłacie sądowej w wysokości 300 zł), do którego należy dołączyć:

  • oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis wyroku tego sądu lub ugody przed nim zawartej,
  • oryginał zapisu na sąd polubowny lub jego odpis poświadczony urzędowo.

Stwierdzenie przez sąd wykonalności wyroku sądu polubownego bądź ugody zawartej przed tym sądem co do wierzytelności nadających się do wyegzekwowania na drodze egzekucji następuje przed nadanie im klauzuli wykonalności.

Istotną kwestią jest właściwość sądu w związku ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku. Otóż w myśl art. 12131 k.p.c. o uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem orzeka sąd apelacyjny, na którego obszarze znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, jeśli strony nie zapisałyby się na sąd polubowny. W przypadku braku takiej podstawy właściwy jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne

Dopiero posiadając klauzulę wykonalności można złożyć wniosek o to, by komornik wszczął postępowanie egzekucyjne. W takim wniosku konieczne jest wskazanie, jakie świadczenie ma zostać spełnione oraz określenie sposobu egzekucji. Wymaga się załączenia tytułu wykonawczego (wyroku lub ugody zawartej przed sądem polubownym z klauzulę wykonalności).

Strona składająca wniosek do komornika obowiązana jest do uiszczenia zaliczki na czynności, które mają być przeprowadzone. Co więcej, w toku podejmowania dalszych czynności komornik może żądać kolejnych zaliczek na pokrycie przewidzianych opłat, ryczałtu kancelaryjnego czy innych wydatków związanych z tymi czynnościami.

Ważne, iż komornik nie podejmuje czynności, dopóki zaliczka nie zostanie mu wpłacona. Strona, którą komornik wzywa do wpłaty zaliczki jest obowiązana do jej uiszczenia w terminie siedmiu dni od doręczenia jej wezwania pod rygorem zwrotu wniosku.

Autor: Grzegorz Mania - aplikant adwokacki, autor bloga o prawie dla piłkarzy i piłkarek, pt.: Prawo piłki nożnej.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: