Kodeks postępowania administracyjnego. Projekt zmian

Iwo Fisz - radca prawny Iwo Fisz - radca prawny

Środek lata zazwyczaj jest czasem, kiedy w ustawodawstwie nie dzieje się nic szczególnego. Tym razem wygląda to nieco inaczej, bowiem rząd przygotowuje właśnie projekt zmian ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw – takich jak Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podobnie jak w Ordynacji podatkowej, Kodeks postępowania administracyjnego ma zostać uzupełniony o zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.

Przewidywane zmiany, którym poddane będą Kodeks postępowania administracyjnego i inne ustawy ma doprowadzić do upowszechnienia polubownych metod załatwiania wszelkich spraw administracyjnych. W postępowaniu administracyjnym pojawi się instytucja mediacji, a mediacja na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego zostanie wzmocniona.

Ważnym punktem projektu jest wprowadzenie umowy administracyjnej między stroną o organem administracji, która może znaleźć szersze zastosowanie niż obecnie występująca w Kodeksie postępowania administracyjnego ugoda – o marginalnym znaczeniu.

Nowelizacja nie ominie też terminów załatwiania spraw. Kodeks postępowania administracyjnego będzie poszerzony o ponaglenie – środek przeznaczony do kwestionowania bezczynności bądź przewlekłości – znów na wzór Ordynacji podatkowej. Likwidacja czeka natomiast wymóg wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

Ograniczone zostanie wydawanie decyzji kasacyjnych przez organy odwoławcze.

Uregulowania w Kodeksie postępowania administracyjnego prawdopodobnie doczekają się również zasady wymiaru kar administracyjnych i milczącego załatwiania spraw administracyjnych – jak dla przykładu zgłoszenie w Prawie budowlanym.

Odnośnik do projektu można znaleźć W TYM MIEJSCU. Ma on zacząć obowiązywać za niespełna rok – już od 1 czerwca 2017 roku.

Wydaje się, że nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego prowadzi do daleko idących i ważnych zmian. Z drugiej strony nie można pominąć faktu, że rozwiązania legislacyjnie zmierzające do uproszczenia postępowania administracyjnego muszą iść w parze z rozwiązaniami systemowymi. Jeśli więc organy odwoławcze mają rozpatrywać większość spraw merytorycznie, to powinny być wyposażone w odpowiednie środki ku temu – mowa tu m.in. o budżecie tych organów.

Z tego punktu widzenia istotną kwestią jest to, z czego mało kto może sobie zdawać sprawę – sprawa administracyjna, w której wniosek nie podlega opłacie, wcale nie jest za darmo. Każda sprawa generuje koszty – pracy urzędników, wydruku pism itp. Dlatego organ administracji bez odpowiedniego budżetu i zasobów osobowych nie będzie w stanie całkowicie spełnić celów nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Autor: Iwo Fisz - radca prawny, autor bloga o warunkach zabudowy, planach miejscowych i rencie planistycznej, pt.: Zagospodarowanie przestrzenne.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: