Kilka uwag nt. dochodzenia „odszkodowań” przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych

Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych

Wracając do tematu tego artykułu, to przede wszystkim należy stwierdzić iż uczestnikami postępowania przed ww komisją oprócz wnioskodawcy (poszkodowanego pacjenta) jest przedstawiciel podmiotu leczniczego (szpitala) i przedstawiciel ubezpieczyciela (czyli podmiotu ubezpieczającego szpital). Celem postępowania przed komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zatem celem jest ustalenie wysokości odszkodowania (szkoda majątkowa) i zadośćuczynienia (szkoda niemajątkowa).

Obowiązują tu standardowe zasady funkcjonujące w prawie cywilnym czyli udowodnienia faktów, które  strony przywołują (art. 232 KPC – Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne). Zresztą sama ustawa odsyła do wielu przepisów KPC, mających istotne znaczenie dla postępowania przed komisją.

Oczywistym jest, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zdarzenia podmiotowi leczniczemu, które spowodowało u niego „szkodę”, co jest trudne, gdyż tematyka obraca się wokół zagadnień medycznych.

Podstawowym materiałem jest dokumentacja medyczna, jednak można przywoływać inne dowody w postaci innych dokumentów czy zeznań świadków. Oczywiscie dopuszczalne jest, a zazwyczaj wręcz nawet konieczne, sporządzenie opinii przez biegłego. Możliwa jest nawet wizytacja pomieszczeń i urządzeń szpitalnych.

Co dotyczy kosztów postępowania przed komisją, to zryczałtowane koszty reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów postępowania przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W stosunku do sądowych kosztów dochodzenia odszkodowania w tej sprawie, są one bardzo niskie, można stwierdzić że wręcz symboliczne. Wśród kosztów obciążających wnioskodawcę, podmiot leczniczy oraz ubezpieczyciela ustawodawca wylicza:
• opłatę w wysokości 200 zł wnoszoną przez wnioskodawcę, która jest zaliczana na poczet kosztów postępowania przed komisją;
• zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję;
• wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłego.

Wskazane koszty postępowania przed komisją ponosi:
• wnioskodawca – w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
• podmiot leczniczy prowadzący szpital – w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
• ubezpieczyciel – w sytuacji o której mowa w art. 67k ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.). Przywołana ustawa reguluje również procedurę odwoławczą, jak również tryb postępowania w przypadku stwierdzenia zdarzenia medycznego i obowiązku zaproponowania odszkodowania przez ubezpieczyciela, do których zapoznania się polecam w tekście ustawy pod http://adwokatposlednik.pl/dokumenty.html >>> Ustawa o prawach pacjenta.

Adw. dr Mariusz Poślednik

Autor: Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych, Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Poślednik.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: