Kara umowna z tytułu rozwiązania umowy przed terminem

Magdalena Bojaryn - radca prawny Magdalena Bojaryn - radca prawny

W niedawnym czasie media głośno komentowały wyrok warszawskiego Sądu w sprawie zasadności dochodzenia kary umownej za rozwiązanie umowy przed upływem terminu, na jaki została ona zawarta.

Stan faktyczny

Dokładniej mówiąc, postępowanie dotyczyło umowy zawartej pomiędzy operatorem telefonii komórkowej a klientem, który był przedsiębiorcą. Klient rozwiązał umowę przed terminem, a operator domagał się kary umownej, która nie należała do niskich, bo chodziło o siedemnaście abonamentów.

Jak zdecydował Sąd

Nie miałam okazji zapoznać się z uzasadnieniem wyroku, ale dotarłam do informacji pełnomocnika, który reprezentował przedsiębiorcę w sprawie. Sąd podważył zasadność żądania kary umownej przez operatora za brak aktywności na kartach SIM. Stwierdził bowiem, zgadzając się z opinią pełnomocnika klienta operatora telefonii komórkowej, że utrzymanie aktywności na kartach SIM to właśnie obowiązek operatora, a klient ma jedynie opłacać określony abonament.

Kara umowna nie zniknie

Rozstrzygnięcie takie nie oznacza jednak, że kary umowne za rozwiązanie umowy z operatorem przed terminem nie będą już dochodzone. Przede wszystkim dlatego, że wyrok może nie być jeszcze prawomocny. Co więcej, nie jest znane uzasadnienie rozstrzygnięcia, a więc nie wiadomo też nic o szczegółach tego, co podważył Sąd. W końcu orzecznictwo Sądu Najwyższego nie uległo zmianie i wciąż przewiduje możliwość zastrzeżenia kary umownej w wypadku rozwiązania umowy przed terminem.

Podstawy kary umownej

Oczywiście kara umowna musi zostać przewidziana przez strony w treści umowy. Zdaniem Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 12 czerwca 2015 roku (Sygn. akt II CSK 585/14) kary umownej można wówczas żądać za nienależyte wykonanie umowy, ALBO za zerwanie umowy przed terminem.

Autor: Magdalena Bojaryn - radca prawny, autorka bloga dla przedsiębiorców o relacjach w biznesie, umowach i karach umownych, pt.: Skuteczne wykonanie umowy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: