Europejskie postępowanie nakazowe a jurysdykcja sądów austriackich

Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat

Znaczna część polskich przedsiębiorców zajmujących się handlem międzynarodowym – w tym importem oraz eksportem z Polski do Austrii bądź z Austrii do Polski – miała kiedyś do czynienia z dochodzeniem zapłaty swoich wierzytelności właśnie przed austriackim sądem. Pojawia się wtedy problem – czy europejskie postępowanie nakazowe w Austrii wygląda tak samo, jak w innych krajach? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule.

Problem ten jest również szczególnie istotny dla polskich spedytorów czy przewoźników drogowych, którzy zawarli umowy ze spedytorami austriackimi lub niemieckimi.

Wyłączna jurysdykcja sądów austriackich może opierać się o postanowienia zawarte w takiej umowie, albo też o ogólne warunki umów (zainteresowanych tym tematem zapraszam po więcej informacji TUTAJ). Ważne jest przy tym, by ważność owych postanowień oceniać zupełnie niezależnie od reszty umowy – nawet jeśli umowę na sąd właściwy sporządzono w tym samym dokumencie z innymi postanowieniami umowy, a więc jako klauzulę.

Wszczynając europejskie postępowanie nakazowe w Austrii trzeba mieć na uwadze kilka podstawowych kwestii.

Po pierwsze, sądem wyłącznie właściwym dla rozpatrywania spraw w trybie europejskiego postępowania nakazowego jest Sąd Rejonowy ds. Gospodarczych w Wiedniu (Bezirksgericht für Handelssachen Wien). Sąd ten bada pozew wniesiony na odpowiednim formularzu i doręcza go pozwanemu. Zwykle zajmuje to około 3-4 dni roboczych.

Sąd ma jednak prawo taki pozew odrzucić przed doręczeniem pozwanemu, kiedy uzna ujęte w nim roszczenia za oczywiści bezzasadne. Podobnie dzieje się, gdy pozew nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, a powód nie usunął braków mimo wezwania go do tego.

Pozwany natomiast może w terminie 30 dni od doręczenia mu Europejskiego Nakazu Zapłaty wnieść sprzeciw. Przekroczenie tego terminu powoduje, że Europejski Nakaz Zapłaty staje się prawomocnym tytułem egzekucyjnym, a co za tym idzie – Sąd nadaje mu klauzulę wykonalności. Wówczas tytuł ten jest już podstawą pozwalającą na wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Co ciekawe, sądy w Austrii działają naprawdę szybko, dzięki informatyzacji całego systemu sądownictwa. Adwokaci przez program „Advokat” mogą łączyć się z każdym austriackim sądem. W efekcie wniesiony pozew dzień później trafia już do sędziego, który zajmie się daną sprawą.

Wracając jednak do wątku głównego – sprzeciw od Europejskiego Nakazu Zapłaty powoduje, że Sąd musi wyznaczyć termin rozprawy. Europejskie postępowanie nakazowe przechodzi wtedy w tryb standardowego postępowania sądowego.

Niezmiernie istotną kwestią jest fakt, iż europejskie postępowanie nakazowe w poszczególnych elementach nieco różni się od postępowania nakazowego znanego w Austrii. Pierwszą kwestią jest wspomniana już wyłączna właściwość Sądu Rejonowego ds. Gospodarczych w Wiedniu. Sąd ten ponadto jest właściwy w sytuacjach, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 15 000 euro. W standardowym, austriackim postępowaniu sądowym ta granica kwotowa powoduje, że właściwymi rzeczowo w sprawie są Sądy Krajowe (Landsgerichte).

Europejskie postępowanie nakazowe cechuje się brakiem bezwzględnego przymusu adwokackiego dla wniesienia pozwu na odpowiednim formularzu czy wniesienia sprzeciwu od Europejskiego Nakazu Zapłaty. W Austrii natomiast przymus taki występuje, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 5 000 euro.

Jak widać sprawy z elementem międzynarodowym, jakkolwiek proste, mogą ostatecznie okazać się dość skomplikowane. W dodatku nie przez sam stan faktyczny, ale kwestie czysto formalne, w tym ustalenie właściwości rzeczowej Sądu. Stąd zawsze warto pomyśleć o pomocy profesjonalisty – prawnika, który ma o takiej problematyce odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Autor: Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat, autor bloga o prawnych aspektach działalności polskich przedsiębiorstw w Austrii, pt.: Polskie Firmy w Austrii.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: