Egzekucja na podstawie aktu notarialnego

Karol Sienkiewicz - radca prawny Karol Sienkiewicz - radca prawny

Egzekucja prowadzona na podstawie aktu notarialnego to konstrukcja przewidziana w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to rozwiązanie ciekawe i korzystne, bo daje większe bezpieczeństwo wierzycielowi, a przy tym dają szansę na uniknięcie długiego postępowania.

Lepiej dla wierzyciela

Egzekucja z aktu notarialnego, który został już opatrzony klauzulą wykonalności, w zasadzie odbierają dłużnikowi szansę na przedłużenie postępowania sądowego. Przede wszystkim dlatego, że klauzulę sąd nadaje wyłącznie na wniosek wierzyciela i to bez udziału samego dłużnika. Ten zyskuje wówczas wiedzę o nadaniu klauzuli wykonalności bezpośrednio od komornika, który wszczyna egzekucję. Ewentualna „obrona” jest w takiej sytuacji mocno ograniczona.

Egzekucja po oświadczeniu dłużnika

Egzekucja z aktu notarialnego znajduje zastosowanie, kiedy dłużnik złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w treści aktu (np. przy umowie sprzedaży nieruchomości) bądź w oddzielnym dokumencie. Określić należy również górną granicę sumy pieniężnej (w walucie polskiej lub obcej), do której egzekucja może być przeprowadzona.

Konieczne jest wskazanie terminu lub zdarzenie, od którego uzależnia się wykonanie obowiązku przez dłużnika oraz terminu, do którego wierzyciel jest uprawniony do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Wierzyciel występuje z wnioskiem

Jeśli wszystkie przesłanki będą spełnione, wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. Musi do niego dołączyć oryginał odpisu aktu oraz uiścić opłatę sądową w wysokości pięćdziesięciu złotych.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 786 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, o ile nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnego jest uzależnione od jakiegoś zdarzenia, to jego zaistnienie trzeba wykazać. W tym celu należy przedstawić dokument urzędowy bądź inny dokument z podpisem urzędowo poświadczonym. Tego typu dokumentem w niektórych sytuacjach może być oświadczenie wierzyciela w odpowiedniej formie.

Autor: Karol Sienkiewicz - radca prawny, autor blogów: Dochodzenie wierzytelności oraz Prawo dla pracodawcy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: