Działalność gospodarcza w Austrii – jak zacząć?

Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat

Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej dla tzw. small businessu jest jej jednoosobowa forma. (W przydatku prowadzenia działalności dotkniętej większym ryzykiem zalecam sp. z o. o., o której więcej w następnym wpisie na blogu) W Austrii taka działalność gospodarcza może zostać utworzona z wykorzystaniem zwolnienia z wynikających z tego faktu podatków, opłat czy składek. Warunek jest jeden – musi być to nowa działalność gospodarcza (niem. Neugründung) na gruncie obowiązujących tam przepisów.

Przepisy te – rangi ustawowej – w sposób bardzo szczegółowy definiują pojęcie „nowa działalność gospodarcza”. Dlatego niezmiernie istotne jest zaznajomienie się z tymi regulacjami myśląc o rozpoczęciu prowadzenia biznesu w Austrii.

Działalność gospodarcza po oświadczeniu

Spełnienie wszystkich wymogów potwierdza się złożeniem oświadczenia na formularzu o zakładaniu działalności gospodarczej. Jeśli wszystko się zgadza, Izba Gospodarcza wyda wtedy odpowiednie zaświadczenie.

Wymagane dokumenty

Rejestracja działalności gospodarczej w Austrii wymaga ponadto:

  • paszportu rejestrującego
  • polskie zaświadczenie o niekaralności rejestrującego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki (osoby, które zamieszkują na terytorium Austrii przez okres dłuższy niż 5 lat mogą przedstawić jedynie austriackie zaświadczenie o niekaralności)
  • potwierdzenie zameldowania rejestrującego wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały
  • zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych rejestrującego, o ile dana działalność gospodarcza nie jest reglamentowana co do jej przedmiotu

Działalność reglamentowana

Jeśli rejestrowana działalność gospodarcza jest reglamentowana (np. działalność budowlana), a osoba ją zakładająca nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych, musi ona zatrudnić osobę z takimi kwalifikacjami w wymiarze czasu pracy przynajmniej dwudziestu godzin tygodniowo. Wówczas należy przedstawić dodatkowo wspomniane wyżej dokumenty, ale zarówno rejestrującego jak i pracownika mającego właściwe kwalifikacje. Co do tego ostatniego, konieczne jest także przedłożenie:

  • potwierdzenia z Regionalnej kasy Chorych o zgłoszeniu pracownika w wymiarze czasu pracy przynajmniej 20 h / tydzień
  • oświadczenia pracownika o jego funkcji (na stosownym formularzu)

Członkostwo w Izbie Gospodarczej

Reglamentowana działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie takiej działalności ze skutkiem od chwili doręczenia decyzji adresatowi. Rejestracja każdej (także nie reglamentowanej) działalności gospodarczej jest równoznaczna z wpisem na listę członków Izby Gospodarczej i pociąga za sobą obowiązek opłacania składki członkowskiej.

Autor: Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat, autor bloga o prawnych aspektach działalności polskich przedsiębiorstw w Austrii, pt.: Polskie Firmy w Austrii.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: