Dopuszczalność korekty „pustych faktur”

Anna Patoleta, adwokat Anna Patoleta, adwokat

Zapewne każdy słyszał o pustych fakturach i skali na jaką są wystawiane. Do wystawienia pustej faktury może dojść również przypadkowo. Czy w takiej sytuacji można dokonać korekty faktury niedokumentującej rzeczywistej transakcji? Więcej na temat dopuszczalności korekty pustych faktur piszę na moim blogu odpowiedzialnoscmenedzera.biz.

Wystawienie pustej faktury skutkuje obowiązkiem zapłaty wynikającego z niej podatku VAT, podczas gdy odbiorca takiej faktury nie ma prawa do jego odliczenia.

Funkcjonują dwa przeciwstawne poglądy co do możliwości korekty pustych faktur.

Reprezentanci jednego z poglądów wskazują, iż zasadniczo brak możliwości korekty faktur niedokumentujących rzeczywistych transakcji. Podkreśla się bowiem sankcyjny charakter faktury wystawionej w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Jednocześnie dopuszcza się możliwość korekty takiej faktury, jeśli nie została ona jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego, a co za tym idzie, nie istnieje ryzyko uszczuplenia należności publicznoprawnych.

W orzecznictwie przyjmuje się, że po ujawnieniu procederu wystawiania pustych faktur, brak możliwości ich skorygowania. W przeciwnym razie, wystawianie faktur niedokumentujących rzeczywistych transakcji nie stanowiłoby istotnego ryzyka, bowiem ich wystawca mógłby w każdej chwili wycofać się ze swoich działań w drodze korekty faktur, unikając w ten sposób negatywnych konsekwencji z art. 108 ustawy o podatku VAT. Mogłoby stanowić to zachętę do nadużyć podatkowych, a ponadto pozostawałoby w sprzeczności z art. 108 ustawy o podatku VAT, który m.in. ma na celu zapobieganie oszustwom podatkowym.

Aby korekta pustej faktury była możliwa, niezbędne jest wyeliminowanie przez podatnika w odpowiednim czasie ryzyka uszczupleń podatkowych. Oznacza to, że podatnik powinien dokonać korekty przed ujawnieniem tych faktur przez organy podatkowe. Dodatkowo podatnik musi zadbać o to, aby jego kontrahent nie dokonał odliczenia podatku VAT wykazanego na pustej fakturze lub aby również dokonał korekty swoich rozliczeń.

Zgodnie z drugim poglądem, brak przepisu, który wykluczałby korygowanie pustych faktur. Skoro kwota do zapłaty wykazana na fakturze jest podatkiem w rozumieniu art. 108 ust. 1 ustawy o podatku VAT, to podatek ten powinien móc podlegać korekcie, a faktura stanowiąca podstawę jego rozliczenia skorygowaniu (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt: I SA/Łd 215/11).

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione powyżej pytanie. Bowiem, jeśli faktura niedokumentująca rzeczywistej transakcji został już wprowadzona do obrotu (co wiążę się z odliczeniem przez kontrahenta podatku VAT wykazanego na fakturze), to jej korekta może być ryzykowna.

Autor: Anna Patoleta, adwokat, autorka bloga podatkach w spółkach i nie tylko, pt.: Podatkowa odpowiedzialność menadżera.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: