Długi małżonków

Rafał Chmielewski

Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy małżonkowie razem wzięli kredyt czy poręczyli dług. Wtedy problemem stają się wspólne długi małżonków. Mąż i żona mogą jednak złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Ważne przy tym, by wniosek taki złożył za siebie oddzielnie każdy z małżonków. W przeciwnym wypadku bank wciąż będzie egzekwował należności od drugiego małżonka. Właśnie w tego typu sprawach pomocy prawnej udziela Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Błach.

Małżonkowie za dużą część długów ponoszą odpowiedzialność w sposób solidarny, a więc wspólnie w granicach wysokości całkowitego zadłużenia. Nie mają oni możliwości wystąpienia ze wspólnym wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Tym samym powinni oni złożyć dwa oddzielne wnioski do właściwego sądu.

Jeżeli zadłużony jest tylko jeden z małżonków, wcale nie oznacza to „nietykalności” jego udziału w majątku wspólnym. Wszystko dlatego, że jeśli w momencie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości małżonkowie znajdowali się w ustroju wspólności majątkowej bądź zawarli umowę o rozdzielności majątkowej w czasie krótszym niż dwa lata przed złożeniem wniosku upadłościowego – ich majątek wspólny wejdzie w całości do masy upadłości.

Jakie ma to znaczenie w praktyce? Otóż całość majątku wspólnego, także w części należącej do małżonka nieposiadającego długów, będzie źródłem zaspokojenia się dla wierzycieli. Małżonek upadłego dysponuje jedynie uprawnieniem do wystąpienia ze swoją wierzytelnością – w wysokości swojego udziału w majątku wspólnym – na zasadach ogólnych. Zgłoszenie takie ma miejsce przed sędzią-komisarzem. Wynika to z domniemania, jakoby majątek wspólny powstały podczas prowadzenia przedsiębiorstwa nabyto za środki z dochodów takiego przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że domniemanie to można obalić poprzez wykazanie, iż konkretne składniki majątku wspólnego zostały także przez tego małżonka wypracowane.

Do masy upadłości nie wlicza się natomiast przedmiotów służących jedynie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej bądź zawodowej, nawet jeśli przedmioty te objęto majątkową wspólnością małżeńską. Ta zasada nie znajduje zastosowania względem przedmiotów, które nabyto w okresie dwóch lat przez złożeniem wniosku upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego z małżonków powoduje ex lege powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Od tej chwili każdy z małżonków posiada swój własny majątek, a wspólny traci swój byt.

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Poprzedni wpis:

Następny wpis: