Brak oceny oddziaływania na środowisko

Iwo Fisz - radca prawny Iwo Fisz - radca prawny

Nie da się ukryć, że z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) przewiduje w wielu miejscach rozwiązania inne niż Kodeks postępowania administracyjnego. Często rodzi to pewne problemy, o których po części w tym wpisie (o innych zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska przeczytacie TUTAJ).

Do problematycznych zagadnień wspomnianej ustawy można zaliczyć przepisy art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 65 ust. 2. Odnoszą się one do kwestii postanowień w przedmiocie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Te właśnie postanowienia mają zaś kluczowy wpływ na formę postępowania w sprawach wydawania decyzji środowiskowych.

Organ administracji może stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź też może takiego obowiązku nie stwierdzić. W obu przypadkach dzieje się to w formie postanowienia.

Natomiast istotne jest, że jak wynika wprost z art. 65 ust. 2 omawianej ustawy, zażalenie przysługuje stronie jedynie na postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. A contrario zażalenie nie przysługuje na postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stanowisko takie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 stycznia 2016 roku (sygn. akt II OSK 1320/14), będącym efektem wniesienia skargi kasacyjnej na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. akt II SA/Lu 542/13).

Warto tutaj przypomnieć, że zgodnie z art. 134 w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeśli zażalenie na dane postanowienie nie przysługuje, powinno się stwierdzić jego niedopuszczalność. Stronie pozostaje wtedy zaskarżenie tego postanowienia jedynie w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Autor: Iwo Fisz - radca prawny, autor bloga o warunkach zabudowy, planach miejscowych i rencie planistycznej, pt.: Zagospodarowanie przestrzenne.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: