Wracając do tematu tego artykułu, to przede wszystkim należy stwierdzić iż uczestnikami postępowania przed ww komisją oprócz wnioskodawcy (poszkodowanego pacjenta) jest przedstawiciel podmiotu leczniczego (szpitala) i przedstawiciel ubezpieczyciela (czyli podmiotu ubezpieczającego szpital). Celem postępowania przed komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zatem celem jest ustalenie wysokości odszkodowania (szkoda majątkowa) i zadośćuczynienia (szkoda niemajątkowa).

Obowiązują tu standardowe zasady funkcjonujące w prawie cywilnym czyli udowodnienia faktów, które  strony przywołują (art. 232 KPC – Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne). Zresztą sama ustawa odsyła do wielu przepisów KPC, mających istotne znaczenie dla postępowania przed komisją.

Oczywistym jest, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zdarzenia podmiotowi leczniczemu, które spowodowało u niego „szkodę”, co jest trudne, gdyż tematyka obraca się wokół zagadnień medycznych.

Podstawowym materiałem jest dokumentacja medyczna, jednak można przywoływać inne dowody w postaci innych dokumentów czy zeznań świadków. Oczywiscie dopuszczalne jest, a zazwyczaj wręcz nawet konieczne, sporządzenie opinii przez biegłego. Możliwa jest nawet wizytacja pomieszczeń i urządzeń szpitalnych.

Co dotyczy kosztów postępowania przed komisją, to zryczałtowane koszty reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów postępowania przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W stosunku do sądowych kosztów dochodzenia odszkodowania w tej sprawie, są one bardzo niskie, można stwierdzić że wręcz symboliczne. Wśród kosztów obciążających wnioskodawcę, podmiot leczniczy oraz ubezpieczyciela ustawodawca wylicza:
• opłatę w wysokości 200 zł wnoszoną przez wnioskodawcę, która jest zaliczana na poczet kosztów postępowania przed komisją;
• zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję;
• wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłego.

Wskazane koszty postępowania przed komisją ponosi:
• wnioskodawca – w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
• podmiot leczniczy prowadzący szpital – w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
• ubezpieczyciel – w sytuacji o której mowa w art. 67k ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.). Przywołana ustawa reguluje również procedurę odwoławczą, jak również tryb postępowania w przypadku stwierdzenia zdarzenia medycznego i obowiązku zaproponowania odszkodowania przez ubezpieczyciela, do których zapoznania się polecam w tekście ustawy pod http://adwokatposlednik.pl/dokumenty.html >>> Ustawa o prawach pacjenta.

Adw. dr Mariusz Poślednik

Autor: Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych, Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Poślednik.

Aneta Kulakowska - radca prawny

Wzór uchwały o powołaniu członka zarządu spółki z o.o.

Drogi Czytelniku, dzisiaj postanowiłam Tobie opowiedzieć o powołaniu członka zarządu spółki z o.o. Zamieściłam również przykładowy wzór uchwały o powołaniu członka zarządu spółki z o.o. Uchwała wspólników o powołaniu członka zarządu spółki z o.o. Jak już zapewne wiesz, jedną z form wyboru członka zarządu w spółce z o.o. jest powołanie go w drodze uchwały wspólników. […]

Przeczytaj cały artykuł →
Joanna Mizińska - adwokat

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – dokumenty

Wyobraź sobie taką sytuację: Jesteś jedynym wspólnikiem swojej sp. z o.o. i zgłasza się do Ciebie inwestor, zainteresowany odkupieniem całości lub części twojej spółki. Oto jakie dokumenty musisz przygotować. Umowa sprzedaży udziałów Umowa sprzedaży udziałów to podstawa. Może mieć różną treść – zależy od stron umowy. Najczęściej taka umowa sprzedaży udziałów zawiera w sobie: Dokładnie […]

Przeczytaj cały artykuł →
Joanna Mizińska - adwokat

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Motywy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są bardzo różne i zależą oczywiście od indywidualnych planów właścicieli, czyli wspólników spółki. To może być po prostu odzyskanie zainwestowanego kapitału w części, albo w całości, albo na przykład podwyższenie kapitału zakładowego i wejście do spółki nowego wspólnika – inwestora. W każdym przypadku procedura sprzedaży udziałów w […]

Przeczytaj cały artykuł →
Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych

Karta wzorcowa alkomatu

Dziś kilka słów z praktyki adwokackiej na temat badania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak Państwo wiecie, wykroczeniem jest stężenie alkoholu w wydmuchanym powietrzu, które zaczyna się od 0,1 mg w 1 dm3 powietrza. Wszyscy też wiemy, że każde urządzenie pomiarowe, w tym alkomat, posiada błąd pomiaru. Jest to odchylenie pomiaru nieodłącznie związane z samym […]

Przeczytaj cały artykuł →
Bożena Wawrzynowska, radca prawny

Ubezpieczenie KRUS rolnika prowadzącego działalność gospodarczą

Czy rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może być ubezpieczony w KRUS? KRUS od osoby, która jest rolnikiem i jednocześnie prowadzi też pozarolniczą działalność gospodarczą i jest ubezpieczona w KRUS, domaga się co miesiąc kwoty 2 razy po 264,00 zł- Po pierwsze z tytułu ubezpieczenia jako rolnik, a po drugie – z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Oczywiście suma tych składek jest niższa […]

Przeczytaj cały artykuł →
Sławomir Derek, adwokat

Odwrócony VAT w budownictwie

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące czegoś, co nazywamy Odwrócony VAT w budownictwie. Przepisy te dotyczą głównie podwykonawców robót budowlanych, z którymi na bieżąco współpracuję. W wyniku wprowadzenia zmian sytuacja podwykonawców robót budowlanych spowodowała, że nie muszą się oni martwić rozliczeniem podatku VAT od prac, które zrealizowali na rzecz Generalnego Wykonawcy. A […]

Przeczytaj cały artykuł →
Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych

Najważniejsze jest postępowanie w 1-szej instancji

Dziś kilka słów na temat postępowania sądowego. Istotnych słów. Otóż wbrew powszechnemu społecznemu przekonaniu postepowanie odwoławcze (apelacyjne) nie jest nowym postępowaniem w sprawie. Czyli odwoływanie się od wyroku sądu 1-szej instancji nie powoduje jej rozstrzygania od nowa. Celem postępowania odwoławczego jest zweryfikowanie poprawności wydanego orzeczenia przez sąd 1-szej instancji. Polega ono na zbadaniu czy sąd […]

Przeczytaj cały artykuł →
Anna Kaliszewska, adwokat

Spółka cywilna – najważniejsze regulacje

Spółka cywilna bez wątpienia jest – UWAGA – umową pomiędzy przynajmniej dwoma wspólnikami, jeżeli chcą oni współpracować w celu osiągnięcia wspólnego celu – głównie celu gospodarczego. Spółka cywilna jest więc umową. Co z tego wynika? Ano to, że nie może ona posiadać własnego majątku ani odpowiadać za swoje zobowiązania. Są to fakty, z których znaczenia większość przyszłych wspólników sp. cyw. […]

Przeczytaj cały artykuł →
Mariusz Poślednik, adwokat, doktor nauk prawnych

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom przestępstw

Jak wskazano w tytule, jest to pewnego rodzaju odszkodowanie pieniężne wypłacane osobom (lub ich najbliższej rodzinie), które na skutek przestępstwa (czynu zabronionego) poniosły smierć, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia na okres przekraczający 7 dni. Kompensata ta nie może przekroczyć 25 000 zł, a gdy ofiara poniosła śmierć – kwoty […]

Przeczytaj cały artykuł →
Andrii Popko, prawnik

Biznes i firma na Ukrainie

Osoby, które planują rozwój firmy w innym kraju, skupiają się gównie na aspektach takich, jak wzrost ekonomiczny, łatwość prowadzenia działalności, sprawiedliwy system sądowniczy czy podatkowy, ewentualnie poziom korupcji… Ukraina w tym momencie znajduje się w fazie wzrostu gospodarczego i jej notowania w skali globalnej na pod koniec bieżącego roku na pewno się poprawią. Nasz kraj zajmuje […]

Przeczytaj cały artykuł →